پرسشنامه رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

مقیاس الگوهای سخت انضباطی

Parent’s Hard Discipline Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما با والدینتان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

0= هرگز … ا= به ندرت … 2= گاهی … 3= همیشه

1.     مادرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.

2.     پدرم سعی می کند که به سر و وضع من برسد.

3.     تنبیه های مادرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.

4.     تنبیه های پدرم با کاری که من کردم ، تناسب ندارد.

5.     مادرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.

6.     پدرم معتقد است که بچه باید تنبیه شود.

7.     وقتی نمره بدی می گیرم، مادرم مرا تنبیه می کند.

8.     وقتی نمره بدی می گیرم، پدرم مرا تنبیه می کند.

9.     وقتی مادرم را درس می دهد ، اگر درک نکنم ، مرا می زند.

10.وقتی پدرم را درس می دهد ، اگر درک نکنم ، مرا می زند.

11.اگر بخواهم جایی بروم، از مادرم اجازه می گیرم.

12.اگر بخواهم جایی بروم، از پدرم اجازه می گیرم.

13.لباسهایم را برای خرید مادم انتخاب می کند.

14.لباسهایم را برای خرید مادم انتخاب می کند.

15.وقتی مادرم در منزل است به من خوش می گذرد.

16.وقتی پدرم در منزل است به من خوش می گذرد.

17.مادرم مرا کتک می زند.

18.پدرم مرا کتک می زند.

19.مادرم در حضور دیگران ، کتک می زند.

20.پدرم در حضور دیگران ، کتک می زند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

 

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

 

نظرات