پرسشنامه رایگان مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام داربر افزایش رضایتمندی زناشویی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام داربر افزایش رضایتمندی زناشویی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام دار در جهت افزایش سازگاری زناشویی انجام شد. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود. بدین منظور 30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه  گیری در دسترس انتخاب شدند.  آزمودنیها پرسشنامه رضایت زناشویی (  DAS) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. داده ها پس از گرد آوری با استفاده از روش T مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به این که نمرات آزمودنی های گروه های مورد مطالعه در مرحله پیش آزمون با یکدیگر برابر نبودند از نمره تفاوت پیش آزمون و پس آزمون برای تحلیل داده ها استفاده شد.  نتایج آزمون T مستقل نشان داد که نظریه  انتخاب و درمان انگیزشی نظام دار بر رضایت مندی زناشویی   به یک میزان تأثیر گذارند. همچنین  از مقایسه میانگین نمرات آزمودنی ها در گروه نظریه انتخاب وهمچنین درمان انگیزشی نظام دار در مقایسه با گروه کنترل  مشخص شد که این دو رویکرد به طور معناداری موجب افزایش میزان رضایت زناشویی می شوند ( 05/0 > P) به طور خلاصه نتایج این پژوهش نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام دار موجب افزایش رضایت زناشویی می شود ولی از لحاظ میزان اثر بخشی تفاوتی مشاهده نشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظام داربر افزایش رضایتمندی زناشویی

 

نظرات