آزمون رایگان کلمات فراخوان یونگ

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

Jung’s La Projection Associative

نمونه:
۱-        سر
۲-        سبز
۳-        آب
۴-     گزیدن
۵-        فرشته
۶-        دراز
۷-        کشتی
۸-     چیدن
۹-        آدم
۱۰-    مهربان
۱۱-   میز
۱۲-خواهش کردن
۱۳-    حکومت
۱۴-    لجباز
۱۵-   نهال
۱۶-رقصیدن

 

۱-     زغال
۲-     ملایم
۳-     آواز
۴-     حدس زدن
۵-     درد
۶-     تنبل
۷-     حورشید
۸-     خندیدن
۹-     قهوه
۱۰-هوا
۱۱-گشاد
۱۲-بردن
۱۳-قصد
۱۴-بشقاب
۱۵-خسته
۱۶-دزدیدن

خصوصیات این آزمون

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

نظرات