پرسشنامه رایگان مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

با توجه به اینکه اشتغال یکی از مسائل مهم زنان در جامعه امروز ماست،‌ بهبودی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نیز سطح تحصیلات بر اهمیت و پیچیدگی این مساله افزوده است و از طرف دیگر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر روان و رفتار است و همچنین این نظریه وجود دارد که نوع شغل می تواند اثر این متغیرها را کم و زیاد کند، فرضهای تحقیق را در این پژوهش بدین صورت تدوین کردیم:

۱)      سلامت روانی زنان متاهل شاغل در دانشگاه فردوسی و پرستاران که از حمایت خانوادگی برخوردارند، از سلامت روانی زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسی و پرستاران متاهل بدون حمایت خانوادگی بیشتر است.

۲)      سلامت روانی زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسی و پرستاران متاهل از زنان مجرد شاغل دانشگاه فردوسی و پرستاران مجرد بیشتر است.

۳)      سلامت روانی زنان پرستار از زنان شاغل دانشگاه فردوسی بیشتر است.

۴)      سلامت روانی زنان متاهل شاغل دانشگاه فردوسی از زنان مجرد دانشگاه فردوسی بیشتر است.

در این پژوهش جامعه آماری، کلیه زنان شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد و زنان پرستار در بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم مشهد بود. نمونه به روش نمونه گیری سهمیه ای به تعداد ۹۰ نفر از شاغلین دانشگاه فردوسی و ۳۱ نفر پرستار انتخاب شدند. سپس اطلاعات از طریق پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه حمایت خانوادگی و همچنین برگه مشخصات فردی جمع آوری شد، پاسخنامه ها نمره گذاری و آزمودنیها کدگذاری شدند،‌ سپس از طریق برنامه آماری رایاناه یعنی SPSS، تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس یک عاملی انجام شد.

در مقیاس آسیب کلی که مهمترین شاخص در نمره گذاریها بود. هیچ فرضیه ای تایید نشد و تفاوتهایی که وجود داشت در خرده مقیاسها بود. در فرض اول در خرده مقیاسها نیز تفاوت معنی داری بین آزمودنیها وجود نداشت،‌ در فرض دوم در خرده مقیاسهای میانگین شدت ناراحتی و پارانویا تفاوت بین آزمودنیها معنی دار بود.

در فرض سوم در خرده مقیاسهای علائم مرضی مثبت و افسردگی و در فرض چهارم تنها در خرده مقیاس علائم مرضی مثبت تفاوت بین آزمودنیها معنی دار بود.

در متغیرهای جمعیت شناختی از لحاظ سن آزمودنیها، میزان تحصیلات آزمودنیها و میزان تحصیلات همسرانشان تفاوت معنی داری بین آزمودنیها وجود نداشت. از لحاظ تعداد فرزندان، آزمودنیهای در شاخصهای آسیب کلی، علائم مرضی مثبت، میانگین شدت ناراحتی، شکایات جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط متقابل،‌ افسردگی، ترس مرضی و روان پریشی تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. در رابطه با درآمد همسر، آزمودنیها در خرده مقیاسهای میانگین شدت ناراحتی، پارانویا و روان پریشی تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند، در متغیر شغل همسر در آسیب کلی و خرده مقیاسهای علائم مرضی مثبت، ترس مرضی و روان پریشی و در متغیر تحصیلات همسر تنها در خرده مقیاس علائم مرضی مثبت تفاوت معنی داری بین آزمودنیها وجود داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعه میزان بهداشت روانی زنان شاغل: برسی اثر حمایت خانوادگی و وضعیت تاهل

 

نظرات