پرسشنامه رایگان بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک‌های دفاعی و سلامت روان

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک‌های دفاعی و سلامت روان

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین سبک‌های دفاعی، احساس انسجام روانی و سلامت روان بود و بررسی این مسئله که آیا احساس انسجام روانی می‌تواند به عنوان میانجی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و سلامت روان ایفای نقش کند؟ پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل 30 تا 40 ساله شهر مشهد بودند. نمونه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد شامل 250 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سبک‌های دفاعی، پرسشنامه سلامت روان و مقیاس احساس انسجام فلسنبرگ بودند. داده‌هابا استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین احساس انسجام و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (0005/0 p<)، بین احساس انسجام و سبک دفاعی رشد یافته رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد      (0005/0 p<)، بین سبک دفاعی رشد یافته و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (009/0 p=)، بین سبک رشد نایافته و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (0005/0 p<). متغیر سبک دفاعی رشد یافته می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی بهتری برای احساس انسجام روانی باشد، متغیر سبکدفاعی رشد نایافته نیز پیش‌بینی کننده‌ی بهتری برای سلامت روان است. هم چنین احساس انسجام می‌تواند میانجیگری معناداری بین سبک دفاعی رشد یافته و سلامت روان باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک‌های دفاعی و سلامت روان

 

نظرات