پرسشنامه رایگان بررسی ،مطالعه و مقایسه میزان استرس اضطراب و افسردگی درمیان کارکنان مرد و زن زندان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی ،مطالعه و مقایسه میزان استرس اضطراب و افسردگی درمیان کارکنان مرد و زن زندان

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس بین کارکنان زن و مرد زندان مشهد بوده است. در این پژوهش ۱۰۰نفر از کارکنان که ۵۰نفر زن و ۵۰ نفر مرد شرکت داشتند.برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS استفاده شد. اعتبار حاصل برای پرسشنامه DASS از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی ۸۱% و اضطراب ۷۲% واسترس ۸۱% می باشد. تحلیل داده ها نشان  می دهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری نبوده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی ،مطالعه و مقایسه میزان استرس اضطراب و افسردگی درمیان کارکنان مرد و زن زندان

 

نظرات