پرسشنامه رایگان بررسي ،مطالعه و مقايسه ميزان استرس اضطراب و افسردگي درميان كاركنان مرد و زن زندان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي ،مطالعه و مقايسه ميزان استرس اضطراب و افسردگي درميان كاركنان مرد و زن زندان

هدف از پژوهش حاضر مقايسه اضطراب و استرس بين كاركنان زن و مرد زندان مشهد بوده است. در اين پژوهش 100نفر از كاركنان كه 50نفر زن و 50 نفر مرد شركت داشتند.براي جمع آوري اطلاعات از آزمون DASS استفاده شد. اعتبار حاصل براي پرسشنامه DASS از طريق آلفاي كرونباخ داراي افسردگي 81% و اضطراب 72% واسترس 81% مي باشد. تحليل داده ها نشان  مي دهند تفاوت در ميزان اضطراب و استرس و افسردگي در ميان كاركنان زن و مرد تفاوت معناداري نبوده است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي ،مطالعه و مقايسه ميزان استرس اضطراب و افسردگي درميان كاركنان مرد و زن زندان

 

نظرات