پرسشنامه رایگان اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق

تاریخ انتشار : 30 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. این مطالعه، یک مطالعه کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یک گروه آزمایش (مداخله) و یک گروه کنترل است. پس از انتشار اعلامیه در دانشگاه فردوسی مشهد، ۴۰ نفر برای مشاوره گروهی ابراز تمایل نمودند که از بین آنها ۲۰ نفر از افرادی که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند، برای مطالعه انتخاب شدند. سپس ۱۰ نفر به شیوه تصادفی درگروه آزمایش و ۱۰ نفر برای گروه کنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعیت درمانی گروهی طی ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای در طول ۵ هفته که در کلینیک دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی برگزار می‌شد، شرکت کردند. قبل از شروع جلسات، برای اعضای گروه آزمایش یک جلسه توجیهی و طی آن توضیحاتی کلی در مورد گروه درمانی ارائه شد. همچنین از شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌های افسردگی بک (II-BDI)، ضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تکمیل کنند. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری Spss18  و روشMancova   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد، واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (۰۵/۰p<) می‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (۰۱۳/۰) و افسردگی (۴۱۰/۰) مراجعان بکاهد. این پژوهش نشان می‌دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنین تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی گروهی در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی می‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بکاهد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق

 

نظرات