پرسشنامه رایگان مقایسه سبكهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه سبكهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبكهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر (120نفر) و افراد عادی (120 نفر) بودند. برای ارزیابی سبكهای حل مسئله مقیاس حل مساله كسیدی ولانگ (1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاس وفولكمن(1998) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد كه بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیوه های مقابله وجود دارد. افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، بازبرآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مساله و مسئولیت پذیری كمتر استفاده می كند. مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویي، اجتناب-گریزي و رویارویي می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر سبكهای حل مساله بی یاوری و اجتناب استفاده می كند . و از سبكهای حل مساله ، خلاقیت ، اعتماد در حل مساله و تقرب كمتر سود می برند و با توجه به الگوی مقابله ای و سبك حل مساله معتادان كه برای رویاروی با مساله ریز و درشت زندگی طبیعی روشهای ناكار آمد و ضعیفی می باشند، به نظر می رسد كه این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشكلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و دور باطلی را بوجود می آورد. به لحاظ كاربردی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد كه احتمالا استفاده از روش آموزش مقابله موثر و كارآمد با استرس می تواند در پیشگیری اولیه و ثانویه سوء مصرف مواد موثرتر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه سبكهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

 

نظرات