پرسشنامه رایگان مقایسه سبکهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه سبکهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر (۱۲۰نفر) و افراد عادی (۱۲۰ نفر) بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مسئله مقیاس حل مساله کسیدی ولانگ (۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاس وفولکمن(۱۹۹۸) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیوه های مقابله وجود دارد. افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، بازبرآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مساله و مسئولیت پذیری کمتر استفاده می کند. مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب-گریزی و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر سبکهای حل مساله بی یاوری و اجتناب استفاده می کند . و از سبکهای حل مساله ، خلاقیت ، اعتماد در حل مساله و تقرب کمتر سود می برند و با توجه به الگوی مقابله ای و سبک حل مساله معتادان که برای رویاروی با مساله ریز و درشت زندگی طبیعی روشهای ناکار آمد و ضعیفی می باشند، به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و دور باطلی را بوجود می آورد. به لحاظ کاربردی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که احتمالا استفاده از روش آموزش مقابله موثر و کارآمد با استرس می تواند در پیشگیری اولیه و ثانویه سوء مصرف مواد موثرتر باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه سبکهای حل مساله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی

 

نظرات