پرسشنامه رایگان بررسی اثر بخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی اثر بخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل خانۀ سلامت شهرداری منطقۀ چهار تهران بود.  پژوهش حاضر جزء پژوهش­های کاربردی و روش آن شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود.  جامعۀ آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به خانه سلامت منطقۀ چهار شهرداری تهران در زمستان 93 بودند.  نمونۀ آماری این پژوهش شامل 20 زن بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس بود که نمونه پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت جایگزینی تصادفی ساده قرار گرفتند. برای گروه آزمایش ده جلسه آموزش حل‌تعارض برگزار شد.  ابزار پژوهش پرسشنامه‌های احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی بود.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از تحلیل کواریانس استفاده شد.  یافته‌ها نشان دادند که بین نمرات دلزدگی‌زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین نمرات احساس‌تنهایی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05).  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش حل‌تعارض مبتنی بر نظریۀ گاتمن بر کاهش دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل شهرداری موثر است. این نتیجه درپیگیری هم تداوم داشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 82

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی آموزش حل تعارض بر کاهش احساس تنهایی

 

نظرات