پرسشنامه رایگان نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشگاه­ها علیرغم برخورداری از محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشی- پژوهشی مطلوبی نداشته باشند، شاید دلیل این امر را بتوان در پایین بودن عوامل خودکارآمدی و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختیار داشتن امکانات برای رسیدن به عملکرد بهتر کافی نمی­باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی با خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی- آموزشی می­باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم اداری دانشگاه فردوسی و دانشجویان دانشکده­های دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی و پرستاری و مامایی علوم پزشکی مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای، نمونه­ای به حجم ۲۸۵ نفر انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه­های خودکارآمدی پژوهش، محیط آموزشی- پژوهشی، عوامل اجتماعی و عملکرد آموزشی – پژوهشی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس و تی مستقل استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی با خودکارآمدی و عملکرد دانشجویان مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (۰۶۷/۰=RMSEA ، ۹۲/۰= NNFI). هر چند مدل کلی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود اما ضرایب مسیر g در تمام مسیرها معنادار نبود و ضریب β خودکارآمدی پژوهشی به عملکرد تحصیلی معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، عملکرد پژوهشی و آموزشی از طریق مقیاس‌ عوامل اجتماعی قابل پیش بینی هستند. همچنین خودکارآمدی پژوهشی از طریق محیط آموزشی-پژوهشی قابل پیش بینی بود اما عملکرد آموزشی و پژوهشی از طریق محیط آموزشی – پژوهشی قابل پیش بینی نبودند. نتایج نشان داد که بین عملکرد آموزشی، خودکارآمدی پژوهشی و مولفه­های آن، عوامل اجتماعی و خرده مولفه حمایت اساتید، همچنین خرده مولفه زیر ساخت­ها و امکانات از پرسشنامه محیط آموزشی پژوهشی بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفاوت معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نظرات