پرسشنامه رایگان بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد بود. بدین منظور نمونه­ای به حجم ۳۸۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه اول مدارس متوسطه مشهد با روش نمونه­گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه­های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان (۱۹۹۳)، و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (۲۰۰۰) توسط آزمودنی­ها تکمیل شد.تحلیل نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری تحصیلی با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه و معدل تحصیلی همبستگی منفی معنی­دار دارند. همچنین سازگاری تحصیلی با کیفیت زندگی در مدرسه همبستگی مثبت معنی­دار دارند.

از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه پیش­بینی کننده­های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی بوده و سازگاری تحصیلی، قویترین پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی

 

نظرات