پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه تئوري ذهن و رشد هيجاني كاركردي با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 146 كودك پيش دبستاني در رده سني 4 تا 6 سال( شامل 64 دختر و 82 پسر) در سال تحصيلي 91-90 به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدكودك هاي منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه پرخاشگري واحدي و همكاران، پرسشنامه رشد هيجاني كاركردي گرينسپن و دو آزمون تكليف باور كاذب براي سنجش تئوري ذهن كودك بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروههاي مستقل و تحليل رگرسيون انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین تئوري ذهن و پرخاشگري رابطه ای وجود ندارد. رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار با پرخاشگري رابطه منفي دارد ( سطح 05/0). تئوري ذهن با رشد هيجاني كاركردي رابطه مثبت و معنادار دارد (سطح 01/0 و 05/0). از ميان اين متغيرها رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار پيش بيني كننده بهتري براي پرخاشگري بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف تئوری ذهن لزوماً منجر به پرخاشگری نمی شود، ولی کودکان پرخاشگر در مراحل رشد هیجانی کارکردی دارای تأخیر می باشند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

 

نظرات