پرسشنامه رایگان بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

هدف از این پ‍‍‍ژوهش بررسی رابطه تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیش دبستانی بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در این پژوهش به این صورت بود که ۱۴۶ کودک پیش دبستانی در رده سنی ۴ تا ۶ سال( شامل ۶۴ دختر و ۸۲ پسر) در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدکودک های منطقه ۹ شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همکاران، پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی گرینسپن و دو آزمون تکلیف باور کاذب برای سنجش تئوری ذهن کودک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروههای مستقل و تحلیل رگرسیون انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین تئوری ذهن و پرخاشگری رابطه ای وجود ندارد. رشد هیجانی کارکردی گذشته مدار با پرخاشگری رابطه منفی دارد ( سطح ۰۵/۰). تئوری ذهن با رشد هیجانی کارکردی رابطه مثبت و معنادار دارد (سطح ۰۱/۰ و ۰۵/۰). از میان این متغیرها رشد هیجانی کارکردی گذشته مدار پیش بینی کننده بهتری برای پرخاشگری بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف تئوری ذهن لزوماً منجر به پرخاشگری نمی شود، ولی کودکان پرخاشگر در مراحل رشد هیجانی کارکردی دارای تأخیر می باشند.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی

 

نظرات