پرسشنامه رایگان نشخوار فکری و افسردگی: اثر برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش نشخوار فکری و افسردگی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نشخوار فکری و افسردگی: اثر برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش نشخوار فکری و افسردگی

پژوهش حاضر از سه مطالعه تشکیل شد . در مطالعه اول ، رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در یک نمونه از دانشجویان ایرانی (تهداد= ۱۱۹؛ ۳۷% مرد) بررسی شد. شرکت کنندگان ، پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و مقیاس پاسخهای نشخواری را کامل کردند. نتایج نشان داد که افزایش نشخوار فکری ، افزایش افسردگی را به همراه داشت. به علاوه، مقیاس پاسخهای نشخواری ترجمه و اعتباریابی شد. در مطالعه دوم ، رابطه سوگیری توجه با افسردگی و نشخوار فکری در یک نمونه از دانشجویان (تهداد=۵۲؛۲۰مرد%) بررسی شد. شرکت کنندگان ، پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و مقیاس پاسخ های نشخواری را کامل کردند و در آزمون استروپ افسردگی شرکت کردند. بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس پاسخ های نشخواری ، شرکت کنندگان به دو گروه افسرده و غیر افسرده تقسیم شدند. نتایج نشان داد که سوگیری توجه مثبت و سوگیری مرتبط با دغدغه با میزان افسردگی رابطه معکوس دارد. هم چنین، سوگیری توجه مثبت و مرتبط با نشخوار فکری رابطه معکوس دارد. به علاوه ، افزایش سوگیری توجه منفی ، با افزایش نشخوار فکری همراه بود. به علاوه، میزان سوگیری توجه برای محرک های مثبت و محرک های مرتبط با دغدغه ، در غیر افسرده ها بیشتر از افسردها بود. رابطه بین سوگیری توجه منفی و افسردگی به زنان گروه افسرده محدود بود. در مطالعه سوم ، اثر بخشی برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش سوگیری توجه منفی، نشخوار فکری و میزان افسردگی بر روی ۱۶ نفر از دانشجویان زن، بررسی شد. شرکت کنندگان از بین گروه افسرده ی شرکت کننده در مطالعه دوم انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس پاسخ های نشخواری و آزمون استروپ افسردگی در سه پیش آزمون ، پس آزمون و دوره ی پیگیری (۷۰روز) بر روی شرکت کنندگان اجرا شد. نتایج نشان داد که برنامه آزمون کنترل توجه ، سوگیری توجه منفی و نشخوار فکری را تنها در دوره پس آزمون کاهش داده است و اثر آن در کاهش میزان افسردگی در حد نزدیک به معنی داری نیز تنها در دوره پس آزمون بوده است . اثر برنامه آموزش کنترل توجه در افزایش سوگیری توجه برای محرک های مثبت و مرتبط با دغدغه ها مشاهده نشد. نتایج در ارتباط با پژوهش های پیشین و کاربرد آن ها در حیطه های مختلف بحث شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشخوار فکری و افسردگی: اثر برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش نشخوار فکری و افسردگی

 

نظرات