پرسشنامه رایگان نشخوار فكری و افسردگی: اثر برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش نشخوار فكری و افسردگی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نشخوار فكری و افسردگی: اثر برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش نشخوار فكری و افسردگی

پژوهش حاضر از سه مطالعه تشكيل شد . در مطالعه اول ، رابطه بين نشخوار فكري و افسردگي در يك نمونه از دانشجويان ايراني (تهداد= 119؛ 37% مرد) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخهاي نشخواري را كامل كردند. نتايج نشان داد كه افزايش نشخوار فكري ، افزايش افسردگي را به همراه داشت. به علاوه، مقياس پاسخهاي نشخواري ترجمه و اعتباريابي شد. در مطالعه دوم ، رابطه سوگيري توجه با افسردگي و نشخوار فكري در يك نمونه از دانشجويان (تهداد=52؛20مرد%) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري را كامل كردند و در آزمون استروپ افسردگي شركت كردند. بر اساس نمرات كسب شده در پرسشنامه افسردگي بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري ، شركت كنندگان به دو گروه افسرده و غير افسرده تقسيم شدند. نتايج نشان داد كه سوگيري توجه مثبت و سوگيري مرتبط با دغدغه با ميزان افسردگي رابطه معكوس دارد. هم چنين، سوگيري توجه مثبت و مرتبط با نشخوار فكري رابطه معكوس دارد. به علاوه ، افزايش سوگيري توجه منفي ، با افزايش نشخوار فكري همراه بود. به علاوه، ميزان سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و محرك هاي مرتبط با دغدغه ، در غير افسرده ها بيشتر از افسردها بود. رابطه بين سوگيري توجه منفي و افسردگي به زنان گروه افسرده محدود بود. در مطالعه سوم ، اثر بخشي برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيري توجه منفي، نشخوار فكري و ميزان افسردگي بر روي 16 نفر از دانشجويان زن، بررسي شد. شركت كنندگان از بين گروه افسرده ي شركت كننده در مطالعه دوم انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگي بك ، مقياس پاسخ هاي نشخواري و آزمون استروپ افسردگي در سه پيش آزمون ، پس آزمون و دوره ي پيگيري (70روز) بر روي شركت كنندگان اجرا شد. نتايج نشان داد كه برنامه آزمون كنترل توجه ، سوگيري توجه منفي و نشخوار فكري را تنها در دوره پس آزمون كاهش داده است و اثر آن در كاهش ميزان افسردگي در حد نزديك به معني داري نيز تنها در دوره پس آزمون بوده است . اثر برنامه آموزش كنترل توجه در افزايش سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و مرتبط با دغدغه ها مشاهده نشد. نتايج در ارتباط با پژوهش هاي پيشين و كاربرد آن ها در حيطه هاي مختلف بحث شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نشخوار فكری و افسردگی: اثر برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش نشخوار فكری و افسردگی

 

نظرات