پرسشنامه رایگان سبک اسنادی کودکان

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان

(children attributional style questionnaire-revised(CASQ-R))

دانش آموز عزیز هر یک از داستان های زیر را بخوان و  تصور کن که هر کدام از اتفاقات زیر برای خود تو پیش آمده است. با توجه به اینکه خود تو در چنان موقعیتی چکار می کردی، پاسخ الف یا ب را علامت بزن. اما باید بدانی که پاسخ غلط نداریم.

1- در یک امتحان، نمرة 20 می گیری.

الف. من باهوشم.                    ب. فقط در این درس، وضعم خوب است.

2- چند نفر از بچه هایی که با آنها آشنا هستی، می گویند که از تو خوششان نمی آید.

الف. بعضی وقت ها، دیگران با من بد رفتاری می کنند.       ب. بعضی وقت ها، من با دیگران بدرفتاری می کنم.

3- یکی از دوستان خوبت به تو می گوید که از تو بدش می آید.

الف. آن روز دوستم حال خوبی نداشت.                 ب. آن روز با دوستم خوش رفتاری نکردم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک اسنادی کودکان

[

نظرات