پرسشنامه رایگان انسجام خانوادگی و استقلال عاطفی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه انسجام خانوادگی و استقلال عاطفی

این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی تئوری بوئن بر بهبود استقلال‌خواهی و احساس همبستگی نوجوانان دختر 15- 17 ساله شهرستان بجنورد پرداخته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و با گروه کنترل می‌باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان بجنورد بود، که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند. ابزار پژوهش برای استقلال خواهی، مقیاس استقلال عاطفی استینبرگ و سیلوربرگ و برای همبستگی، مقیاس همبستگی خانوادگی اولسون بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا مقیاس‌های پژوهش بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر که به صورت تصادفی خوشه‌ای از دو دبیرستان انتخاب شده بودند، انجام شد و در مرحله‌ی بعد از بین 60 نفری که واجد شرایط بودند، 20 نفر حاضر به همکاری شدند که به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر کدام 10 نفر) قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل‌های آماری داده‌ها نشان داد که، آموزش گروهی تئوری بوئن اثربخشی معناداری بر بهبود همبستگی و کاهش استقلال‌خواهی افراطی نوجوانان و مؤلفه‌های مربوط به آن داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش سودمندی آموزش نظریه بوئن را در بهبود همبستگی و استقلال خواهی نوجوانان تأیید می‌کند، لذا با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود، در مراکز آموزشی و مشاوره‌ای این مهارت‌ها به والدین و نوجوانان آموزش داده شوند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه انسجام خانوادگی و استقلال عاطفی

 

نظرات

دیدگاه کاربران