پرسشنامه رایگان بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

پژوهش حاضر با هدف رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا گرديده است.

فرضيات اين پژوهش كه در اين بررسي مد نظر بوده است عبارتند از:1- بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؛2-ميزان عزت نفس درميان گرايشات رشته روانشناسي متفاوت مي باشد.

فرايند اجراي پژوهش حاضر بدين صورت بوده است 61 دانشجوي رشته ي روانشناسي در سه گرايش عمومي؛باليني و كودكان استثنائي بطور تصادفي انتخاب گرديدند كه اين افراد به آزمون كوپر اسميت جهت تعيين ميزان عزت نفسشان پاسخ دادند. همچنين از معدل تحصيلي آنها به عنوان مقياس سنجش پيشرفت تحصيلي استفاده شد.

از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است.نتايج حاصل از داده ها نشان مي دهد كه :

1-ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در سطح معناداري 0/2 معنادار است.

2-ميزان عزت نفس و گرايشات رشته روانشناسي در سطح 0/06 معنادار است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان

 

نظرات