پرسشنامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردیده است.

فرضیات این پژوهش که در این بررسی مد نظر بوده است عبارتند از:۱- بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؛۲-میزان عزت نفس درمیان گرایشات رشته روانشناسی متفاوت می باشد.

فرایند اجرای پژوهش حاضر بدین صورت بوده است ۶۱ دانشجوی رشته ی روانشناسی در سه گرایش عمومی؛بالینی و کودکان استثنائی بطور تصادفی انتخاب گردیدند که این افراد به آزمون کوپر اسمیت جهت تعیین میزان عزت نفسشان پاسخ دادند. همچنین از معدل تحصیلی آنها به عنوان مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که :

۱-میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در سطح معناداری ۰/۲ معنادار است.

۲-میزان عزت نفس و گرایشات رشته روانشناسی در سطح ۰/۰۶ معنادار است.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

 

نظرات