پرسشنامه رایگان ارتباط بین میزان معنویت، افسردگی و امید به زندگی در بیماران سرطانی مرد

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ارتباط بین میزان معنویت، افسردگی و امید به زندگی در بیماران سرطانی مرد

معنویت یکی از مفاهیم بنیادی در زندگی است. که با ایجاد معنا وهدف در زندگی به عنوان رویکردی مهم در ارتقا سلامت عمومی ، کیفیت زندگی و ارائه امید و هدف در نظر گرفته می شود. ار طرفی بیماری مزمنی چون سرطان به عنوان یک بیماری فلج کننده در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن نه تنها دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیرواقعی از مرگ و کاهش انرژی اجتماعی می گردد بلکه ممکن است بر زندگی معنوی او نیز تاثیری ناکارآمد داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین میزان معنویت، افسردگی و امید به زندگی در بیماران سرطانی مرد انجام شده است. در این پژوهش ۶۰ بیماربالای ۲۰ سال مراجعه کننده به مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) و بیمارستان امید شهر مشهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

اطلاعات از طریق پرسشنامه های پرسشنامه ی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون، سیاهه افسردگی بک و پرسش نامه امید اشنای در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. این پژوهش از نوع همبستگی توصیفی است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان سلامت معنوی در تمام بیماران متوسط و بالا بود بین میزان معنویت و امید به زندگی (p=.002( ارتباط معناداری وجود داشت و بین میزان معنویت و افسردگی ارتباط منفی وجود داشت که این رابطه معنا داری نبود بین میزان افسردگی و امید به زندگی ارتباط معکوس معناداری (p=.001( وجود داشت با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که ضرورت تقویت بعد سلامت معنوی در این بیماران حائز اهمیت است چرا که این عامل با افزایش امید و کاهش افسردگی ارتباط دارد. این نکته کلیدی در کشوری چون ایران که با باورهای فکری ، فرهنگی و مذهبی عجین است می تواند با طراحی برنامه های مراقبتی – درمانی برای این بیماران مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ارتباط بین میزان معنویت، افسردگی و امید به زندگی در بیماران سرطانی مرد

 

نظرات