پرسشنامه رایگان بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه  بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری

این پژهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری انجام پذیرفت . پژوهش  حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ازمیان دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان خراسان رضوی ، 16 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . سپس پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( فرم کوتاه ) با ضریب پایايي 94/0 در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی شناختی متمركز بر طرح واره  اجرا شد . پس از پایان دوره 11 جلسه ای درمان ( هفته ای دو جلسه به مدت 60 دقیقه ) بار دیگر پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه   ( فرم کوتاه ) به عنوان پس آزمون درهردو گروه اجرا گردید .  نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون های t   مستقل و آزمون غیر پارامتریک یو – مان – ویتنی نشان داد که گروه درمانی  شناختی متمرکز بر طرح واره های یانگ شده است . در مورد هر یک از طرح واره ها به طور جداگانه نیز در نتایج حاصل از آزمون t  ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی و در نتایج حاصل از آزمون یو – مان – ویتنی ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی  و استحقاق ، درمان بر کاهش نمرات سایر طرح واره ها به طور معنی داری مؤثر بود .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری

 

نظرات