پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور مقایسه فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن با فرهنگ سازمانی سازمانهایی که ساختار آن مکانیکی و ارگانیکی است ، در شهر مشهد انجام پذیرفته است . سوال اصلی این تحقیق عبارتند از : آیا بین میانگین فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن با میانگین فرهنگ سازمانی در فرم موجودتفاوت معناداری وجود دارد ؟ سوالات فرعی این تحقیق تاکید بر مقایسه میانگین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی ( خطر پذیری ، خلاقیت فردی ، سیستم پاداش ، تعارض ، رهبری ، یکپارچگی ، حمایت مدیریت ، کنترل ، الگوهای ارتباطی و هویت ) با مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی در فرم موجود نموده است .در بخش سایر یافته های تحقیق به مقایسه میانگین فرهنگ سازمانی در بین کارکنان معاونتهای آموزشی  1)سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه  2) با سنوات خدمت مختلف 3) با  مدارک تحصیلی مختلف پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن را که به شیوه سرشماری انتخاب شده اند را در برمی گیرد . (  N=139)روش در این تحقیق توصیفی با تاکید بر مطالعات پیمایشی و از نوع کاربردی است . روش آماری برای سوال اصلی تحقیق مقایسه میانگین دو گروه t-test  و در سایر یافته ها ی تحقیق که مقایسه میانگین در بیش از چند گروه می باشد ، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است و در مواردی که اختلاف معنادار دیده شده ، آزمون تعقیبی LSD   بکار برده شده است . نتایج آزمون در سطح a=0.05  به قرار زیر است : 1 ) بین میانگین فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان با میانگین فرهنگ سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده آن در سازمان ارگانیکی و مکانیکی تفاوت معناداری وجود دارد 2 ) بین میانگین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی در کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان با میانگین  مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی سازمان ارگانیکی و مکانیکی تفاوت معناداری وجود دارد3 ) بین میانگین فرهنگ سازمانی  1) در نواحی مختلف آموزش و پرورش خراسان 2) با سنوات مختلف 3) با مدارک تحصیلی مختلف تفاوتهای معناداری مشاهده نشده است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

چکیده:

می توان گفت ؛ فرهنگ سازمانی چشم اندازی تازه برای ارزیابی سازمانها است و هویت اجتماعی هر سازمانی را تعیین می کند .از طرف دیگر رضایت یک احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرددر سازمان می باشد .

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است .

برای دست یابی به این هدف فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان واحد های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (125=N) به شیوه نمونه گیری طبقه ای غیر نسبی و با استفاده از دو پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت ،روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه ها و سوال های تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس استفاده شده است و نتایج زیر بدست آمده است:

1-بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

2- بین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی بجز کنترل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

3- بین کنترل (یعنی اینکه سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می شود)با رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشده است.

4- بین رضایت شغلی کارکنان در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده شده است .

5- بین میانگین نمره فرهنگ سازمانی در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده نگردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان‌های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان‌ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت‌گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد‌های مناسب آن دارد. راهبرد‌های سازمان را می‌توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد‌های وظیفه‌ای و راهبرد‌های عملیاتی طبقه‌بندی کرد. هماهنگي بايد بتواند در سطوح مختلف راهبرد‌های سازمان به طور موفقيت‌آميزي برقرار‌ شود تا یک سازمان بتواند به هدف‌های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظيفه‌اي مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد‌های مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های عملياتي آن با راهبرد اصلي سازمان مي‌تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسايي ميزان هماهنگي راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی‌ها بر ميزان اجراي فعالیت‌های مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي می‌باشد.

روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی‌- توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و 3 پرسشنامه و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. زیر‌ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد‌ اصلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، پرسشنامه شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، پرسشنامه شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، پرسشنامه شناسایی راهبرد‌های زیر‌نظام‌های مدیریت دانش بر پایه برخي از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی  شکل گرفت. محتوای سیاهه‌وارسی را مصداق‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش تشکیل داد.

یافته‌ها: نتايج بدست آمده، نشان‌دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در 3 دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در 2 دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون فرضيه‌ها، نشانگر وجود رابطه مستقيم به نسبت قوي بين هماهنگي بیرونی كل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و ميزان پياده‌سازي مديريت دانش و رابطه مستقيم و قوي بين هماهنگي دروني كل راهبردها (هماهنگی درونی عمودي و افقي) و ميزان اجراي مديريت دانش بود.

کاربرد‌‌‌های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می‌تواند توسط مدیران سازمان‌ها بويژه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ‌سازي راهبرد‌های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی‌های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته شود.

ارزش و اصالت: از آنجائيكه مديريت دانش بعنوان رويكردي براي توسعه سازمان‌ها و نيز دستيابي به رسالت و هدف‌های آنها بشمار مي‌آيد، توجه به راهبردهاي آن در راستاي راهبردهاي سازمان مي‌تواند نقش اين مطالعه را در ارزش‌آفريني حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسي در مديريت سازمان‌ها مشخص کند. الگوي مفهومي پژوهش نيز مي‌تواند مبناي بسياري از پژوهش‌ها و توسعه تفكر راهبردي در سازمان‌ها باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

پرسشنامه رایگان بررسی فرهنگ سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

تاریخ انتشار : 25 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی فرهنگ سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

هدف: مدیریت موفق فرایند تغییر سازمانی و کاستن از مقاومت در برابر این فرایند، دغدغه بسیاری از مدیران و دست‌اندرکاران تغییر در سازمان‌ها است. پژوهش حاضر با رویکردی دانش‌مدار به تغییر سازمانی توجه دارد. چارچوب نظری این پژوهش، از تلفیق نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده به‌دست آمد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مربوط به دو بعد فردی و سازمانی و نقش هریک از این عوامل در ایجاد مقاومت در برابر تغییر در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (طرح تجمیع کتابخانه‌های این دانشگاه) است.

روش‌شناسی پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردی است كه با شيوه پيمايشي و رویکرد ترکیبی در گردآوري داده‌ها و با استفاده از طرح مثلث‌سازی و مدل همگرا برای تحلیل و بر پايه مطالعه موردی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را سه گروه تشکیل دادند؛ کتابداران (40 نفر)، مدیران میانی (11 نفر) و مدیران ارشد (5 نفر) کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد. از شیوه نظرسنجی برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. گردآوری داده‌های پژوهش از سه طریق صورت گرفت: پرسشنامه (برای کتابداران)، بحث گروهی متمرکز (برای مدیران میانی) و مصاحبه نیمه ساختار یافته (برای مدیران ارشد). این روش‌ها برای هر مرحله از سه مرحله تغییر برنامه‌ریزی شده (یعنی، انجمادزدایی، اجرای تغییر و انجماد مجدد) به تفکیک اجرا شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مقاومت در برابر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، به‌ترتیب 3/71% و 6/72% و در مرحله انجماد مجدد، 6/50% بوده است. افزون بر آن، مشخص شد که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، نیروهای پیش‌برنده فردی بر نیروهای بازدارنده این بعد فزونی گرفتند. اما در بعد سازمانی در این دو مرحله، نیروهای بازدارنده بر نیروهای پیش‌برنده غلبه داشتند. برآیند نیروهای این دو مرحله، منفی و نشان‌دهنده غلبه نیروهای بازدارنده بود. یافته‌های این پژوهش نشان داد بعد فردیِ نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، در مقایسه با بعد سازمانی این نیروها، مقاومت کمتری در برابر تغییر ایجاد کرده است. افزون بر آن، یافته‌ها بیانگر این بود که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، بخش قابل توجهی از مقاومت نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، به‌دلیل عوامل فردی چسبندگی دانش و کاستی‌های مربوط به آموخته‌زدایی فردی ایجاد شد. در ارتباط با نظریه میدانی لوین و نظریه چسبندگی دانش، مشخص شد که در فرایند تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد، عوامل سازمانی چسبندگی دانش در مقایسه با عوامل فردی آن نقش بیشتری در ایجاد مقاومت در برابر تغییر برنامه‌ریزی شده داشتند.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده سازمانی، میدان وسیعی از نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده در فرایندی پیچیده و چند بعدی در تعامل یا تقابل با یکدیگر حضور دارند. طی این فرایند، عواملی چون آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش به ایجاد نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده کمک می‌کنند. بنابراین، برای موفقیت در مدیریت تغییر سازمانی، نه‌تنها شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به تغییر در میان کارکنان سازمان و ایجاد فرهنگ و جو سازمانی مناسب با تغییر لازم است، بلکه باید به جایگزینی دانش منسوخ با دانش جدید در دو بعد فردی و سازمانی نیز توجه شود. از دستاوردهای این پژوهش، تأیید ارتباط میان آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش با تغییر سازمانی است. در این راستا، رهنمودهایی بر پایه نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده و به تفکیک ابعاد فردی و سازمانی برای مدیریت تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌های دانشگاهی ارائه شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی فرهنگ سازمانی در فرایند تجمیع کتابخانه

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج