پرسشنامه رایگان تصوير تن فیشر

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان تصوير تن فیشر

انجام رفتارهاي تغيير بدني همچون جراحي هاي زيبايي و رژيم هاي غذاي و در مجموع رفتارهايي كه به تغيير ظاهر افراد منجر ميشوند، پديده اي فراگير و رو به گسترش است. عوامل روانشناختي مختلفي مي توانددر انجام رفتارهاي تغيير بدني موثر باشد. از جمله، هدف غايي اين رفتارها را ميتوان كمك به ايجاد حس بهتر و رضايت بيش تر از خود، خلاصه نمود.چنان چه از تحقيقات گذشته بر مي آيد، تصوير بدني و خودپ نداره دو پيش بيني كننده مهم در تصميمات افراد براي انجام جراحي هاي زيبايي و رژيم هاي غذايي مي باشد. ساختار انگيزشي ، به مفهوم سبك هدف جويي يا طريقه انتخاب و تعقيب كردن اهداف، ميتواند در احساس شادماني و رضايت افراد از خود نقش داشته باشد و به اين دليل تصميم افراد را براي انجام رفتارهاي تغيير بدني تحت تاثير قراردهد. باوجود اين تاكنون در اين زمينه مطالعه اي انجام نشده بود. هدف اين پژوهش عبارت بود از بررسي ارتباط بين ساختار انگيزشي خوپنداره و تصوير بدني در دو گروه (الف) افرادي كه به رفتارهاي تغيير بدني مي پردازند.و (ب) كساني كه تاكنون چنين رفتاري انجام نداده اند .به علاوه به بررسي ميزان پيش بيني كنندگي ساختار انگيزشي براي متغيرهاي تصوير بدني و خود پنداره نيز پرداخته شد .شركت كنندگان (تعداد كل 120،در دو گروه 60 نفره آزمايش و گواه ، 70% زن) به سه پرسشنامه علايق  و دل مشغولي هاي شخصي ، خودپنداره ي راجرز وتصوير بدني فيشر پاسخ دادند. داده هاي حاصل از تحليل عاملي مياس دل مشغولي هاي شخصي ، دو عامل اصلي را بدست داد كه به ترتيب مشخص كننده ساختار انگيزشي انطباغي و غير انطباقي بودند. نتايج تحليل رگرسيون ها نشان دادند كه پس از كنترل متغير هاي جمعيت شناختي، با افزايش ساختار انگيزشي انطباقي تصوير بدني و خودپنداره مثبت افزايش يافتند. نتايج كوواريانس ، در حالي كه اثر متغي هاي جمعيت شناختي كنترل شده بود، نشان داد كه گروه درگير با انجام تغييرات بدني از لحاظ تصوير بدني، خودپنداره و ساختار انگيزشي وضعيت پايين تري از گروه كنترل داشتند. اي يافته ها اهميت ساختار انگيزشي، خود پنداره و تصوير بدني را در انجام رفتارهاي تغيير بدني، تاييد مي كند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصوير تن فیشر

 

نظرات

دیدگاه کاربران

 • با سلام
  پرسشنامه ساختار انگیزشی را نیاز دارم اگر لطف کنید راهنمایی نمایید؟

  • با سلام
   برای دریافت پرسشنامه استاندارد و یا پرسشنامه مورد نظر به سایت مادسیج مراجعه کنید.
   موفق باشید.