پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت زناشویی

این پرسشنامه شامل 20 سوال برای هر بعد مثبت و منفی می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی رضایت زناشویی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت زناشویی

این پرسشنامه شامل 47 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف رضایت زناشویی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی

پرسشنامه رایگان رضایت زناشویی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایت زناشویی

این پرسشنامه شامل 47 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقايسه كيفي و كمي رضايت زناشويي در زنان شاغل و متاهل تهراني با تاكيد بر همساني و عدم همساني منزلت شغلي زوجين طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج