پرسشنامه رایگان میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

تاریخ انتشار : 29 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

چکیده

طبق نظریه ی رابینز (1377) ویژگیهای شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان می تواند بر رفتار سازمانی آنان اثر گذار باشد . بر این اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها انجام شده است قلمرو جغرافیایی تحقيق شهر مشهد و قلمرو زمانی سال تحصیلی 1385 – 1384 بوده است . به همین منظور ویژگی های شخصیتی ( منبع کنترل ، سازگاری با موقعیت ، عزت نفس ) و زندگینامه ای ( سن ، جنسیت ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان ، سابقه خدمت ، نوع استخدام ، مدرک تحصیلی ) کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان متغیر مستقل و میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها به عنوان متغییروابسته مورد بررسی قرار گرفته و سوالات پژوهش بر این اساس تدوین شده اند .  جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد بوده است که جمعا 37227 بوده اند . متناسب با تحقیقات از نوع علی مقایسه ای برای این مطالعه دو جامعه کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها در نظر گرفته شد تعداد افراد مشارکت کننده برابر 120نفر بوده است . جهت مقایسه های آماری و پاسخدهی به سوالات تحقیق ، 30 نفر در گروه افراد مشارکت کننده و 50 نفر در گروه افراد غیر مشارکت کننده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند . روش نمونه گیری برای افراد مشارکت کننده تعمدی و غیر احتمالی و بر اساس بیشترین میزان مشارکت و برای جامعه غیر مشارکت کننده متناسب با تعداد افراد مشارکت کننده در هر منطقه یا ناحیه به صورت تصادفی ساده بوده و داده های مورد نیاز بر اساس دو پرسشنامه دارای پایایی و روایی قابل قبول جمع آوری گردیده است . برای پاسخدهی دارای پایایی و روایی قابل قبول جمع آوری گردیده است . برای پاسخدهی به سوالات از آزمون های مقاسیه دو میانگین مستقل ( t ) و مقایسه دو نسبت مستقل ( z ) استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان داد که میان ویژگی های شخصیتی منبع کنترل ، سازگاری  با موقعیت و عزت نفس کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین ازمیان مولفه های زندگینامه ای کارکنان ، تنها عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی ، تفاوت معناداری را میان کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهاد ها نشان می دهد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

نظرات