پرسشنامه رایگان ميزان اهميت مؤلفه‌هاي هويت ملي مربوط به معلمان

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaireپرسشنامه ميزان اهميت مؤلفه‌هاي هويت ملي مربوط به معلمان

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان اهميت مؤلفه هاي بومي شهرستان کلات براي ورود به برنامه درسي دوره ابتدايي انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي‌باشد. جامعه آماري ” کليه معلمان دوره ابتدايي شهرستان کلات نادرو متخصصان برنامه درسي کشور در سال تحصيلي 88-89 “بوده و نمونه تحقيق را 50 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان کلات نادر و 50 نفر از متخصصان برنامه درسي تشکيل داده اند. نتايج نشان مي‌دهد از ديد معلمان ميزان سودمندي هريک از زير مؤلفه هاي فرهنگ بومي براي دانش آموزان مربوط به زبان محلي با بالاترين و ايلات و عشاير منطقه، کمترين اهميت بوده است. به علاوه زير مولفه منابع طبيعي منطقه کلات بالاترين و مرثيه هاي مذهبي خاص منطقه کمترين اهميت براي حفظ ماهيت فرهنگ بومي منطقه داشته است. از ديد متخصصان، زير مولفه‌هاي وسعت ووضعيت جغرافياي بومي در برنامه درسي بالاترين، رجال و شخصيت هاي سياسي بومي کمترين اهميت را براي ورود به برنامه هاي درسي بومي دوره ابتدايي داشته است. در مقايسه بين ديدگاه متخصصان و معلمان در باره اهميت مولفه‌هاي برنامه درسي بومي در دوره ابتدايي مي‌توان گفت كه معلمان مولفه جغرافيا را داراي بالاترين اهميت و مولفه اجتماعي داراي کمترين اهميت تلقي كرده اند. از نظر متخصصان نيز مولفه جغرافيا داراي بالاترين اهميت ولي مولفه فرهنگ و ادب داراي کمترين اهميت براي ورود به برنامه‌هاي درسي بومي بوده است

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان اهميت مؤلفه‌هاي هويت ملي مربوط به معلمان

 

نظرات