پرسشنامه رایگان میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس چهارم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس چهارم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدریس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با کتاب راهنمای تدریس می باشد.روش تحقیق حاضر تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش حاضر کلیه دبیران درس دین و زندگی در پایه سوم متوسطه ی ناحیه (۲) شهر مشهد می باشند که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در ۹ دبیرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدریس بوده اند که برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل کتاب راهنمای تدریس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه های کلیات و تمهیدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبیران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با دبیران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدریس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدریس توصیه شده در کتاب راهنمای تدریس،از روش تحلیل کمی و کیفی استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهیدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصیه های کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهی فعالیت های یاددهی- یادگیری با توصیه های کتاب راهنمای تدریس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنین تقریبا” نیمی از دبیران (۴۶ درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،۱۵/۵درصد دبیران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(۳۸/۵ درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان انطباق فرآیند تدریس دبیران درس چهارم دین و زندگی سال سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

 

نظرات