پرسشنامه رایگان موانع شخصی خلاقیت

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موانع شخصی خلاقیت در میزان خلاقیت مربیان پیش از دبستان صورت گرفت. روش: روش مطالعه، همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی مربیان مشغول به آموزش در مهدکودک‌های شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند (۱۸۰۰ نفر) که تعداد ۳۱۷ نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه­های خلاقیت تورنس (۱۹۷۴) و موانع شخصی خلاقیت فیفر (۱۹۹۰) را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد: بین میزان خلاقیت مربیان با موانع شخصی خلاقیت رابطه منفی و معناداری وجود داشت (۰۰۱/۰=p)؛ موانع شخصی خلاقیت قادر به پیش بینی خلاقیت مربیان بودند (۰۰۱/۰ p= ،۴۹/۱۰=(۲۴۴،۶)F)؛ وضعیت خلاقیت مربیان در حد مطلوبی نبود (۰۰۱/۰,p=72/8- t=). نتیجه‌گیری: بنابراین با عنایت به یافته پژوهش و اهمیت خلاقیت مربیان در دوره پیش از دبستان،از میان برداشتن موانع شخصی خلاقیت برای مربیان توصیه می گردد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

نظرات