پرسشنامه رایگان مقايسه روش‌هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه روش‌هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي

چکیده:

هدف اين پژوهش مقايسه روش هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي بر اساس استانداردهاي چهارگانه ارزشيابي (اخلاقي، کارآوري، قابليت اجرا، و دقت) از ديدگاه معلمين مدارس ابتدايي شهر تهران در سال 83-84 مي باشد. براي نيل به اين هدف سه سوال پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت: 1- تا چه اندازه روشهاي ارزشيابي توصيفي و سنتي با استانداردهاي چهارگانه ارزشيابي مطابقت دارند؟ 2- آيا بين ارزشيابي توصيفي و سنتي تفاوت معناداري وجود دارد؟ 3- آيا از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي ( نوع مدرسه، سابقه همکاري، پايه تحصيلي و …) تفاوت معناداري بين استانداردها وجود دارد؟ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ارزشيابي توصيفي نسبت به ارزشيابي سنتي داراي مطابقت بيشتري با استانداردهاي ارزشيابي است. همچنين در بين استانداردهاي چهارگانه، استاندارد کارآوري بيشترين ميزان مطابقت را با ارزشيابي توصيفي نشان مي دهد. از سوي ديگر در بين متغيرهاي جمعيت شناختي متغير سابقه در استاندارهاي قابليت اجرا و دقت و متغير منطقه در استاندارد قابليت اجرا داراي تفاوت معني داري بين ميانگين سطوح مختلف مي باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه روش‌هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي 

نظرات