پرسشنامه رایگان مقایسه روش‌های ارزشیابی توصیفی و سنتی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه روش‌های ارزشیابی توصیفی و سنتی

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی (اخلاقی، کارآوری، قابلیت اجرا، و دقت) از دیدگاه معلمین مدارس ابتدایی شهر تهران در سال ۸۳-۸۴ می باشد. برای نیل به این هدف سه سوال پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت: ۱- تا چه اندازه روشهای ارزشیابی توصیفی و سنتی با استانداردهای چهارگانه ارزشیابی مطابقت دارند؟ ۲- آیا بین ارزشیابی توصیفی و سنتی تفاوت معناداری وجود دارد؟ ۳- آیا از نظر متغیرهای جمعیت شناختی ( نوع مدرسه، سابقه همکاری، پایه تحصیلی و …) تفاوت معناداری بین استانداردها وجود دارد؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی دارای مطابقت بیشتری با استانداردهای ارزشیابی است. همچنین در بین استانداردهای چهارگانه، استاندارد کارآوری بیشترین میزان مطابقت را با ارزشیابی توصیفی نشان می دهد. از سوی دیگر در بین متغیرهای جمعیت شناختی متغیر سابقه در استاندارهای قابلیت اجرا و دقت و متغیر منطقه در استاندارد قابلیت اجرا دارای تفاوت معنی داری بین میانگین سطوح مختلف می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه روش‌های ارزشیابی توصیفی و سنتی 

نظرات