پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

چکیده:

می توان گفت ؛ فرهنگ سازمانی چشم اندازی تازه برای ارزیابی سازمانها است و هویت اجتماعی هر سازمانی را تعیین می کند .از طرف دیگر رضایت یک احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرددر سازمان می باشد .

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است .

برای دست یابی به این هدف فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان واحد های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (125=N) به شیوه نمونه گیری طبقه ای غیر نسبی و با استفاده از دو پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت ،روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه ها و سوال های تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس استفاده شده است و نتایج زیر بدست آمده است:

1-بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

2- بین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی بجز کنترل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

3- بین کنترل (یعنی اینکه سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می شود)با رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشده است.

4- بین رضایت شغلی کارکنان در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده شده است .

5- بین میانگین نمره فرهنگ سازمانی در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده نگردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی

نظرات