پرسشنامه رایگان فرهنگ سازمانی

تاریخ انتشار : 30 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور مقایسه فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن با فرهنگ سازمانی سازمانهایی که ساختار آن مکانیکی و ارگانیکی است ، در شهر مشهد انجام پذیرفته است . سوال اصلی این تحقیق عبارتند از : آیا بین میانگین فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن با میانگین فرهنگ سازمانی در فرم موجودتفاوت معناداری وجود دارد ؟ سوالات فرعی این تحقیق تاکید بر مقایسه میانگین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی ( خطر پذیری ، خلاقیت فردی ، سیستم پاداش ، تعارض ، رهبری ، یکپارچگی ، حمایت مدیریت ، کنترل ، الگوهای ارتباطی و هویت ) با مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی در فرم موجود نموده است .در بخش سایر یافته های تحقیق به مقایسه میانگین فرهنگ سازمانی در بین کارکنان معاونتهای آموزشی  1)سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه  2) با سنوات خدمت مختلف 3) با  مدارک تحصیلی مختلف پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان و نواحی هفتگانه آن را که به شیوه سرشماری انتخاب شده اند را در برمی گیرد . (  N=139)روش در این تحقیق توصیفی با تاکید بر مطالعات پیمایشی و از نوع کاربردی است . روش آماری برای سوال اصلی تحقیق مقایسه میانگین دو گروه t-test  و در سایر یافته ها ی تحقیق که مقایسه میانگین در بیش از چند گروه می باشد ، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است و در مواردی که اختلاف معنادار دیده شده ، آزمون تعقیبی LSD   بکار برده شده است . نتایج آزمون در سطح a=0.05  به قرار زیر است : 1 ) بین میانگین فرهنگ سازمانی کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان با میانگین فرهنگ سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده آن در سازمان ارگانیکی و مکانیکی تفاوت معناداری وجود دارد 2 ) بین میانگین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی در کارکنان معاونتهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش خراسان با میانگین  مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی سازمان ارگانیکی و مکانیکی تفاوت معناداری وجود دارد3 ) بین میانگین فرهنگ سازمانی  1) در نواحی مختلف آموزش و پرورش خراسان 2) با سنوات مختلف 3) با مدارک تحصیلی مختلف تفاوتهای معناداری مشاهده نشده است .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی

نظرات