پرسشنامه رایگان شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان‌های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان‌ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت‌گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد‌های مناسب آن دارد. راهبرد‌های سازمان را می‌توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد‌های وظیفه‌ای و راهبرد‌های عملیاتی طبقه‌بندی کرد. هماهنگی باید بتواند در سطوح مختلف راهبرد‌های سازمان به طور موفقیت‌آمیزی برقرار‌ شود تا یک سازمان بتواند به هدف‌های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظیفه‌ای مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد‌های مدیریت دانش و زیر‌نظام‌های عملیاتی آن با راهبرد اصلی سازمان می‌تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی میزان هماهنگی راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی‌ها بر میزان اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی می‌باشد.

روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی‌- توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و ۳ پرسشنامه و یک سیاهه‌وارسی استفاده شد. زیر‌ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد‌ اصلی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، پرسشنامه شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، پرسشنامه شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، پرسشنامه شناسایی راهبرد‌های زیر‌نظام‌های مدیریت دانش بر پایه برخی از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی  شکل گرفت. محتوای سیاهه‌وارسی را مصداق‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش تشکیل داد.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده، نشان‌دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در ۳ دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در ۲ دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در ۳ دانشگاه عدم هماهنگی، ۱ دانشگاه هماهنگی متوسط و ۱ دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌ها، نشانگر وجود رابطه مستقیم به نسبت قوی بین هماهنگی بیرونی کل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و میزان پیاده‌سازی مدیریت دانش و رابطه مستقیم و قوی بین هماهنگی درونی کل راهبردها (هماهنگی درونی عمودی و افقی) و میزان اجرای مدیریت دانش بود.

کاربرد‌‌‌های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می‌تواند توسط مدیران سازمان‌ها بویژه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ‌سازی راهبرد‌های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی‌های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بکار گرفته شود.

ارزش و اصالت: از آنجائیکه مدیریت دانش بعنوان رویکردی برای توسعه سازمان‌ها و نیز دستیابی به رسالت و هدف‌های آنها بشمار می‌آید، توجه به راهبردهای آن در راستای راهبردهای سازمان می‌تواند نقش این مطالعه را در ارزش‌آفرینی حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مدیریت سازمان‌ها مشخص کند. الگوی مفهومی پژوهش نیز می‌تواند مبنای بسیاری از پژوهش‌ها و توسعه تفکر راهبردی در سازمان‌ها باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی راهبرد غالب فرهنگ سازمانی دانشگاه ها

نظرات