پرسشنامه رایگان شناخت کاربران از عناصر و صفحات وب

تاریخ انتشار : 27 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شناخت کاربران از عناصر و صفحات وب

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رفتار جستجوی مروری و عملکرد کاربران مختلف در محیط فراپیوندی وب است. محیط های فراپیوندی در وب برای یافتن اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی مرور و دنبال کردن پیوندها مورد استفاده کاربران قرار می گیرد . کاربران برای رسیدن به صفحه یا از صفحاتی از وب که اطلاعات مرتبط را در اختیار آنها قرار دهد درباره مرتبط بودن پیوندها و صفحات وب به طور متوالی قضاوت می کنند و همزمان از علائم و نشانه هایی که عناصر وب در اختیار آنها قرار می دهد برای جهت یابی در فضای فراپیوندی استفاده مینمایند.در پژوهش حاضر عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتی (وب) از یک سو، و عوامل مربوط به ویژگی های افراد از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است .حاصل تعامل این دو یعنی فرایند قضاوت، گزینش پیوندها و جهت یابی که ماهیت شناختی دارنددر بستر یک محیط فراپیوندی و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفت تا عملکرد کاربران در چنین محیطی مطالعه شود. داده های پژوهش به سه شیوه یعنی از طریق “پرسشنامه”، “ثبت داد و گرفت” و ضبط بلند اندیشی افراد به دست آمده است . جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل در سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی می باشد.و شصت دانشجوی دختر و پسر دوره های کارشناسی ارشد و دکتری از رشته ها و دانشکده های مختلف نمونه های این پژوهش راتشکیل میدهند.یافته های پژوهش نشان داد تفاوت معنا داری بین حوزه های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و جنسیت از لحاظ اهمیت نسبی معیارهای قضاوت ربط وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان دا دبین کاربران حوزه های تحصیلی و مقاطع تحصیلی مورد مطالعه از لحاظ میزان آشنایی و درک عناصر و اجزای صفحات وب تفاوت معنا داری وجود دارد دانشجویان حوزه های تحصیلی علوم پایه و مهندسی و نیز دانشجویان دوره دکترا نمره میانگین بالاتری در متغیر مورد مطالعه کسب نمودند اما بین دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود یافته دیگر پژوهش وجود تفاوت معنادار رابین دانشجویان دو حوزه و مقطع مورد مطالعه ازلحاظ فرایند جهت یابی نشان می دهد اما تفاوتی بین دختران و پسران دانشجو مشاهده نمی شود .در اینجا نیز میانگین نمره جهت یابی دانشجویان حوزه تحصیلی علوم پایه و مهندسی و دوره دکترا بالاتر می باشد. در همین راستا آزمون فرضیه تفاوت در عملکرد کاربران در جستجوی مروری دو حوزه و مقطع مورد مطالعه را نیز معنا دار یافت. براساس شاخص های عملکرد (مدت جستجو و نمره اسمیت)، دانشجویان حوزه علوم پایه و مهندسی و مقطع دکتری عملکرد بهتری در مرور محیط فراپیوندی دارند اما مشابه با موارد قبل ای تفاوت در بین دختران و پسران معنا دار نیست. افزون برآن با توجه به رویکرد پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده و همجچنین مطالعه متون ، مدلی از فرایند جستجوی مروری در محیط فراپیوندی پیشنهاد شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناخت کاربران از عناصر و صفحات وب

 

نظرات