پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی

چکیده

موضوع سبک زندگی از مباحث بسیار ضروری جامعه­ی کنونی ماست. در سبک زندگی، دانشجو از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار است، از این رو لازم است که دیدگاه اسلام در رابطه با سبک زندگی دانشجویی، خصوصاٌ برای نسل جوان جامعه، روشن و تصریح شود. در این راستا هدف این پژوهش، شناسایی موضوعات اساسی سبک زندگی دانشجویی با توجه به منابع اسلامی جهت طرح در برنامه درسی دوره کارشناسی که دارای ضرورت و اولویت است می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه صاحب نظران دینی در دانشگاه و حوزه می‌باشد. برای جامعه مورد نظر از روش نمونه­گیری گلوله­برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل ابزار مصاحبه بود. به منظور تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای داده­های مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب­نظران  مولفه­های اصلی سبک زندگی دانشجویی  نظیر مولفه­های سیاسی، عبادی و آموزشی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار می­باشد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی

نظرات