پرسشنامه رایگان دیدگاه کارکنان در مورد مدیران، سرپرستان، رهبران عالی

تاریخ انتشار : 28 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دیدگاه کارکنان در مورد مدیران، سرپرستان، رهبران عالی

چکیده

مدیریت در موسسات آموزش عالی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت نقش مدیریت در پیشبرد اهداف این موسسات همواره مورد توجه صاحب نظران آموزش عالی بوده است. فقدان مدیریت بر استعدادهای موجود در دانشگاه ها، آثار نامطلوبی چون بروز بی هدفی و سردرگمی در این موسسات را به دنبال دارد. باتوجه به آنکه مدیران دانشگاه ها از عوامل اصلی تصمیم گیری محسوب می شوند، لذا با توجه به قابلیت های مدیریتی آنان به میزان چشمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی کشور تاثیر گذاراست.دانشگاهها مانند سایر سازمان ها ، به شیوه های نوین رهبری، به جای شیوه های سنتی رهبری ، نیاز دارند. کسانی که در زمینه رهبری به مطالعه می پردازند این واقعیت را پذیرفته اند که خدمتگزار بودن رهبر ،مجموعه ای از نتایج مثبت در سازمان ایجاد می کند. در چنین وضعیتی انتظار منطقی آن است که رهبران خدمتگزار موجب اعتماد کارکنان شوند. این تحقیق به منظور تعیین میزان تاثیر انطباق رفتار مدیران با شاخص های رهبری خدمتگزار بر میزان اعتماد سازمانی کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. در تحقیق حاضر که با روش علی- مقایسه ای انجام گرفت، نمونه تحقیق ازمیان کارکنان رسمی و قرارداد مشخص دانشگاه به روش سرشماری انتخاب شده است. کارکنانی که ویژگی  های آنان ،مطابق با تعریف عملیاتی ، امکان قرار گرفتن در نمونه تحقیق را می داد برابر با۱۸۰ نفر بدست آمد.برای اندازه گیری هر کدام از متغیرهای فوق از پرسشنامه جداگانه ای استفاده شده است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، جهت تعیین نتایج به دست آمده درباره یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی ،‌با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که: ۱) هر چه رفتار مدیران با شاخص های رهبری خدمتگزار  انطباق بیشتری داشته باشد میزان اعتماد کارکنان به آنان بیشتر می شود؛۲) تفاوت معنی داری در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری خدمتگزار بر حسب جنسیت مدیران وجود ندارد؛۳) رابطه معنی داری بین میزان رفتار منطبق با رهبری خدمتگزار مدیران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛۴) در میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه با رهبری خدمتگزار بر حسب دانشکده (علوم انسانی /غیر علوم انسانی ) مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد؛۵) در میزان نمره کل اعتماد کارکنان دانشگاه بر حسب مرد یا زن بودن آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛۶) در میزان نمره کل اعتماد کارکنان با مدرک تحصیلی بالاتر و کارکنان با مدرک تحصیلی پایین تر تفاوت معنی داری وجود ندارد؛۷)رابطه معنی داری بین نمره کل اعتماد کارکنان و سن انان ،وجود ندارد و۸)تفاوت معنی داری در میزان نمره کل اعتماد کارکنان دانشگاه بر حسب نوع دانشکده ای که در آن مشغول فعالیت هستند (علوم انسانی/غیر علوم انسانی)وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دیدگاه کارکنان در مورد مدیران، سرپرستان، رهبران عالی

نظرات