پرسشنامه رایگان جهت گیری هدف

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جهت گیری هدف

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند بر جهت گیری هدف، انسجام درونی،رضایت زناشویی مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنین مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی بودند که ۲۰ نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه­های جهت گیری هدف(pci)،انسجام درونی محقق ساخته،رضایت زناشویی انریچ در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند  را در ۸ جلسه دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت . بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً پرسشنامه های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند باعث افزایش جهت گیری هدف (۰۰۱/۰p<)، انسجام درونی(۰۱۱/۰p<) ورضایت زناشویی(۰۰۳/۰p<)) در گروه آزمایش شده است. در قالب نتیجه گیری می­توان اینگونه اظهار داشت که مشاوره گروهی انگیزشی نظام­مندباعث افزایش جهت گیری هدف، افزایش انسجام درونی و منجر به بهبود رضایت زناشویی  گردیده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جهت گیری هدف

نظرات