پرسشنامه رایگان تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

تاریخ انتشار : 4 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

پژوهش حاضر با هدف بررسی تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و تأثیر ویژگی های خصیصه ای موثر بر میزان مشارکت آنان در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شده است. کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شهر مشهد، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. برای پاسخگویی به سؤال اول ۱۲۰ نفر از دبیران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای پاسخگویی به سؤال دوم متناسب با تحقیقات از نوع علی- مقایسه‌ای،‌ دو گروه ۴۰ نفره از دبیران در دو کرانه دارای تمایل بالا به مشارکت و تمایل پایین به مشارکت در حیطه‌های برنامه درسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در گروه با تمایل بالا به مشارکت ۴۰ نفر به روش تعمدی و بر اساس بیشترین مشارکت و در گروه افراد با تمایل پایین به مشارکت نیز ۴۰ نفر به روش تعمدی و بر اساس کمترین میزان مشارکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه لیندا بهار جمع آوری شده و از طریق آزمون‌های مقایسه دو میانگین و دو نسبت مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته­ها،‌میزان تمایل معلمان به مشارکت در برنامه درسی بالا بوده است. همچنین از میان مؤلفه های خصیصه ای،‌ تنها عامل مدرک تحصیلی باعث ‌تفاوت معنادار میان معلمان تمایل بالا و تمایل پایین به مشارکت در برنامه درسی نشان داد. به طور معناداری معلمان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به طور معنی داری دارای تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه درسی در مقایسه با معلمان دارای مدرک لیسانس بودند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی و عوامل خصیصه ای موثر بر آن

 

نظرات