پرسشنامه رایگان عوامل و میزان رضایت شغلی كتابداران

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل و میزان رضایت شغلی كتابداران

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد. گردآوری اطلاعات از دو طریق توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه گروهی انجام شد. برای آزمون فرضیه هایي از آزمون T و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد:

1- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی که با امکانات رایانه ای کار میکنند و کتابدارانی که از امکانات رایانه ای استفاده نمی کنندتفاوت معنی دار وجود دارد.

2- رضایت شغلی کتابدارانی که در کتابخانه های دارای مدیران متخصص کتابداری و اطلاع رسانی کار میکنند با آنانی که در کتابخانه های فاقد مدیر متخصص کتابداری  اطلاع رسانی کار می کنند تفاوت معنا داری وجود دارد.

3- بین میزان رضایت شغلی کتابداران و عملکرد مدیریت کتابخانه ها همبستگی قوی وجود دارد.

4- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی كه موافق مدیریت متمرکز هستند و کتابدارانی که با مدیریت نیمه متمرکز دانشکده ای موافقند تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بین رضایت شغلی کتابدارانی که در فعالیت های که با مراجعان سرو کار دارد و یا در فعالیت های فوق برنامه آموزشی و تبلیغاتی مشارکت دارند با آنانی که در این نوع فعالیتها مشارکت ندارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در انتها ، پیشنهادهايی در جهت بهره وری بیشتر از فعالیت ها و بالا بردن میزان رضایت شغلی کتابداران و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل و میزان رضایت شغلی كتابداران

 

نظرات