پرسشنامه رایگان بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

چکیده:

عدم پیشرفت غیر قابل تصور طرحهای عمرانی که زیر بنای توسعه کلان کشور را تشکیل میدهد و هر ساله حجم عظیمی از بودجه  و منابع ملی صرف اجرای آن می شود موجب می گردد که این مشکلات به صورت افزایش زمان اجرای آنها و نیز چند برابر شدن هزینه ها، انجماد منابع و سرمایه ها، استهلاک و انهدام ساختمان ها و… در طرحهای نیمه تمام متبلور گردد، این امر به زیان اقتصاد کشور و همه عوامل، اعم از دستگاههای اجرایی،مشاوران و پیمانکاران منجر خواهد شد. در این راستا شناخت و ریشه یابی بنیادی مشکلات طرحها و ارائه راهبردها و راهکارهای مدیریتی جز از طریق توجه عمیق به عوامل ساختاری میسر نخواهد بود. به این منظور علل طویل طرحهای عمرانی مراکز آموزش عالی کشور به طور عام از دید افراد صاحب نظر و دست اندرکار در چهار گروه مدیران، مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان فنی و بودجه مراکز آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. روش اصلی این تحقیق توصیفی است که با روش علمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فردوسی، استانداری خراسان، مشاوران،پیمانکاران بوده اند. از کل جامعه آماری(N=88)بعنوان نمونه گزینش شدند. نمونه گیری غیر تصادفی و بصورت تعمدی انتخاب گردید. سپس با توجه به مبانی نظری تحقیق پرسشنامه باز پاسخ براساس تکنیک دلفی برای آزمون تدوین گردید و نتایج در سطح ( ۵ %=α) به شرح ذیل بدست آمده است: ۱- بین دیدگاه مدیران طرحهای عمرانی درمراکز آموزش عالی و مدیران تامین کننده اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه در خصوص علل تطویل پ‍روژه های عمرانی تفاوت معنی دار وجود ندارد. ۲- بین دیدگاه کارشناسان مراکز آموزش عالی و کارشناسان( سازمان برنامه و غیردانشگاهی) در خصوص علل تطویل پروژه های عمرانی تفاوت معنی دار وجود دارد. ۳- از دیدگاه افراد مورد تحقیق در زمینه اثربخشی مقوله های بودجه، مشاور، کارفرما در خصوص علل تطویل مدت طرحهای عمرانی تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما در زمینه اثربخشی مقوله پیمانکار در خصوص علل تطویل مدت طرحها تفاوت معنی دار وجود دارد. ۴- از دید کلیه افراد و گروه های چهارگانه تحقیق، عدم دقت در انتخاب مناسب ترین پیمانکار- عدم انطباق فهرست بهاء پایه با قیمتهای در دست اجرا و کاهش سقف اعتبارات مصوب یک طرح بیشترین تاثیر و نقش را در تطویل مدت اجرای طرحهای عمرانی دارند. ۵- از دیدگاه افراد مورد پ‍ژوهش در این تحقیق به طور عام و دید هر زیر گروه علل عمده تطویل طرحهای عمرانی عبارتند از: فقدان مطالعات دقیق و جامع، فنی، اقتصادی، اقلیمی طرح- تاخیر در ابلاغ اعتبارات- عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار- عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار- ضعف مهندسین مشاور در مرحله فاز سوم می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تطویل طرحهای عمرانی

نظرات