پرسشنامه رایگان بررسی رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه

هر سیستم اطلاعاتی عمدتا با هدف نهایی راضی ساختن مراجعین خود بوجود می آید و تمامی فعالیت ها اعم از خدمات، دست آوردها و مجموعه عملکردها در جهت رسیدن به این هدف است. میزان موفقیت سیستم در رسیدن به این هدف معیاری برای کارایی آن است. رضایت مراجعان از خدمات ارائه شده میتواند معیار خوبی برای ارزیابی آن سیستم اطلاعاتی باشد. در این مطالعه رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه پژوهش عبارت است از” رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطه معنی دار با تعداد مراجعات آنها به کتابخانه دارد” که بر اساس یافته های پژوهش رد شده است. (۲۴۲۱/۰ p=) پژوهش به روش توصیفی و تجزیه تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار spssانجام شده است.

نتایج تحقیق تفاوتهای را در رفتار اطلاع یابی مراجعین در دست یابی به منابع مورد نیاز نشان می دهد. بیشترین هدف مراجعه جستجوی اطلاعات بوده است. و اولویت اول اکثریت مراجعین را مجلات تشکیل میدهد.

درجه رضایت از مجلات ۴۶/۵۴ درصد و درجه رضایت از کتاب ۷۳/۴۱ درصد بوده است. یافته ها رابطه معنی دار بین رضایت و برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مراجعین از کتاب و مجله را نشان می دهد. (۰۴۸/۰ =p) و ۰۰۵/۰=p).

حدود نیمی از مراجعین به دلایلی چون عدم آشنایی با طرز استفاده از برگه دان استفاده نمی کنند. و روش انتخابی بیشترین مراجعین کتابخانه برای دست یابی به منابع مورد نیاز مراجعه مستقیم به قفسه است.

یافته های تحقیق وجود رابطه معنی دار میان رضایت مراجعین و نحوه برخورد کتابداران را نشان می دهد. (p=0) از طرفی رابطه معنی داری بین امکانات فیزیکی و تعداد مراجعات وجود نداشته است و موقعیت فیزیکی کتابخانه تاثیر خاص در تعداد مراجعات افراد نداشته است.

در ارزیابی کلی خدمات معلوم شد که بیش از ۷۵ درصد از مراجعین از خدمات راضی و یا بسیار راضی بوده اند و بقیه ناراضی و یا تا حدودی راضی بوده اند. در پایان پیشنهاداتی چون آموزش مراجعین، نصب تابلوهای راهنما، افزایش دستگاه فتوکپی ارائه شده است.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه

 

نظرات