پرسشنامه رایگان باورهای معرفت‌شناختی مدیران

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی مدیران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه و رابطه آن با سبک رهبری آنان صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این اهداف، باورهای معرفت‌شناختی و سبک رهبری کلیه مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان طبس (N=96) به شیوه سرشماری و با استفاده از دو پرسشنامه سنجش باورهای معرفت‌شناختی و پرسشنامه سبک رهبری مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علمی ـ مقایسه‌ای بوده است و به منظور تحلیل داده‌ها با توجه به فرضیه تحقیق از آزمونهای آماری تحلیل واریانس، آزمون T آزمون لامدا استفاده شده است و نتایج با اطمینان ۹۵% به شرح زیر بدست آمده است:‌ ۱- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران دارای سبک‌های رهبری مختلف تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که مدیرانی که به باورهای معرفت‌شناختی ساده دانستن علم، مطلق دانستن دانش، ذاتی تلقی کردن یادگیری و سریع دانستن فرآیند یادگیری اعتقاد کمتری دارند دارای سبک رهبری رابطه‌مداری و وظیفه‌مداری قوی‌تری هستند. ۲- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین معنا که مدیران مدارس متوسطه در باورهای معرفت‌شناختی نمره پایین‌تری کسب کرده‌اند در حالی که باورهای معرفت‌شناختی اکثر مدیران مدارس ابتدایی بالاتر است. ۳- بین سبک رهبری مدیران مدارس متوسط و ابتدایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به گونه‌ای که در مدارس متوسطه اغلب مدیران دارای سبک رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار قوی می‌باشند در حالیکه در مدارس ابتدایی اکثر مدیران دارای سبک رهبری رابطه‌مداری ـ وظیفه‌مداری ضعیف می‌باشند. ۴- بین باورهای معرفت‌شناختی مدیران دارای سبک‌های رهبری مختلف در مدارس متوسطه تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به طوری که مدیرانی که در باورهای معرفت‌شناختی ساده دانستن علم، مطلق دانستن علم ذاتی تلقی کرده یادگیری و سریع دانستن فرآیند یادگیری نمرات کمتری کسب کرده‌اند، دارای سبک رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار قوی هستند در حالیکه مدیرانی که در این باورها نمرات بیشتری کسب کرده‌اند دارای سبک رابطه‌مداری ـ وظیفه‌مداری ضعیف می‌باشند. ۵- بین باورهای معرفت‌شناختی دارای سبک‌های رهبری مختلف در مدارس ابتدایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به عبارتی مدیرانی که اعتقاد اندکی به باورهای معرفت‌شناختی دارند، در سبک رهبری نمرات بیشتری کسب کرده‌اند و مدیرانی که اعتقاد بیشتری به این باورها دارند دارای سبک رهبری رابطه‌مدار ـ وظیفه‌مدار ضعیف می‌باشند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی مدیران

نظرات