پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

چکیده:

روش پژوهش مورد استفاده این تحقیق، طرح تجربی تک موردی است در این طرحها در هر زمان تنها یک آزمودنی واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد، از میان طرحهای تک‌ موردی در این پژوهش از طرح چند خط پایه‌ای استفاده شده است. نمونه‌گیری این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انجام گرفت یعنی از بین بیمارانی که جهت ترک اعتیاد در کلینیک تشکیل پرونده می‌دادند و از سوی روانپزشک مرکز، تشخیص وابستگی به مواد برای آنها گذاشته می‌شد با استفاده از مصاحبه‌ی غربال سه نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس نگرشهای ناکارآمد (DAS)، پرسشنامه‌ی باورهای مرتبط با مواد، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) و مصاحبه‌ی بالینی ساخت‌دار برای تشخیص اختلالات محور I در DSM-IV (SCID). روش مداخله درمانی مورد استفاده در این پژوهش، شناخت درمانی بر طبق الگوی بک می‌باشد که از یکسری تکنیکهای شناختی و رفتاری تشکیل شده است. این شیوه‌ی درمان در طول مدت ۱۲ جلسه با ترتیب خاصی بروی هر یک از مراجعین اجرا شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که شناخت درمانی در کاهش نگرشهای کارآمد، باورهای مرتبط با مواد و همچنین افسردگی، اضطراب و استرس افراد وابسته به مواد مخدر کارا و اثربخش بوده و از معناداری بالینی نیز برخوردار می‌باشد. در مجموع با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت. از آنجائیکه نگرشهای ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد نه تنها در عود مجدد اعتیاد، بلکه در گرایش و تداوم مصرف مواد مخدر و همچنین تداوم آشفتگی‌های روانشناختی معتادین موثر است، لذا به کارگیری شناخت درمانی بصورت فردی یا گروهی در مورد این افراد از ضروریات ترک اعتیاد موفق می‌باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

نظرات