پرسشنامه رایگان باورهای روابط زناشویی

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه باورهای روابط زناشویی

چکیده

رضایت زناشویی از جمله مولفه های مهم در روتبط زوجین است که عدم وجود آن اثرات منفی را بر زوجین و خانواده می گذارد.دیدگاههای مختلفی به بررسی این مولفه پرداخته اند.در این میان درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی و درمان راه حل-محمردو درمانی هستند که با دیدگاه های مختلف به این مقوله پرداخته اند.از این رو پژوهش حاصل برآن شده استبه مقایسه اثر بخشی این دو درمان بر افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل بپردازند.این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل است. به این منظور تعداد ۲۷ زن متأهل که جهت بهبود روابط زناشویی به مراکز مشاوره شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .و از این تعداد ۱۸ نفر در دو گروه آزمایش و ۹ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ است.که در مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل گردید.افراد گروه آزمایش در ۸ جلسه درمان یک ساعت و نیم ساعته شرکت کردند.برای بررسی داده ها از تحلیل کووارنسو آزمون تی استفاده شد .نتایج نشان میدهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاون معنتدتری وجود دارد. یافته ها بیانگر آن است مه هر دو گروه درمانی باعث افزایش رضایت زناشویی میشود.اما از نظراثر بخشی هر دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معتاداری نداشتد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه باورهای روابط زناشویی

نظرات