پرسشنامه رایگان اثربخشی مدارس

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی مدارس

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین سبك های مدیریت تعارض و اثربخشی مدارس صورت گرفته است.برای این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یكدیگر مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق برای سنجش میزان استفاده مدیران از سبك های مختلف مدیریت تعارض ( رقابت، همكاری، ایثار، اجتناب و مصالحه)، 65 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران مدارس ( كلیه مدیرانی كه حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یك مدرسه در دوسال اخیر می باشند ) و برای سنجش میزان اثربخشی مدارس 325 مورد نمونه ( هرمدرسه پنج مورد ) از بین جامعه مربوط به معلمان ( كلیه معلمانی كه حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در یك مدرسه در دو سال اخیر باشند ) مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر كه به روش زمینه یابی صورت گرفته است برای سنجش هر كدام از متغیرهای فوق از پرسشنامه ای جداگانه استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه ها، جهت آزمون یك فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه های فرعی از آزمون همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد كه نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بین سبك های مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 999/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 2- بین سبك رقابت در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 99/. رابطه معكوس و معنی داری وجود دارد. 3- بین سبك همكاری در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس با احتمال 999/. رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 4- بین سبك ایثار در مدیریت تعارض و اثر بخشی مدارس رابطه مستقیم برقرار بوده اما این رابطه معنی دار نمی باشد

-5 بين سبك اجتناب در مديريت تعارض و اثر بخشي مدارس رابطه معكوس برقرار بوده اما اين رابطه معني دار نمي باشد .

6- بين سيژبك مصالحه در مديريت تعارض و اثر بخشي مدارس با احتمال 99/. رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی مدارس

نظرات