پرسشنامه‌ رایگان کیفیت روابط پیرس

تاریخ انتشار : 18 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه‌ کیفیت روابط پیرس

چکیده

ناباروری علاوه بر مختل کردن روابط زناشویی منجر به آسیب و صدمه به سبک زندگی سالم در زوجین نابارور می‌شود، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه‌ کنترل نابرابر با پیش‌آزمون و پس آزمون) می‌باشد. زوجین ناباروری که برای دریافت درمان به مرکز ناباروری نوین در شهر مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه (برای هر گروه ۱۵ زوج) ۳۰ زوج انتخاب و در دو گروه آزمایشی وگروه گواه قرار گرفتند. همچنین پرسشنامه‌های کیفیت روابط پیرس، سبک زندگی به منظور بررسی کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین در هر گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمایشی، زوج درمانی هیجان‌مدار اجرا شد و سپس از اتمام ۸ جلسه یک ساعت برای گروه آزمایشی، به منظور سنجش متغیرهای وابسته (کیفیت روابط و سبک زندگی) مجدداً آزمون‌های مذکور به عنوان پس‌آزمون در گروه‌های (آزمایشی و گواه) اجرا شد. نتایج داده‌ها با استفاده از کوواریانس تحلیل شد. زوج درمانی متمرکز در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنادار بیشتری دارد. همچنین زوج درمانی متمرکز بر هیجان، برخی مؤلفه‌های سبک‌های زندگی (شامل: ۱- سلامت جسمانی، ۲- تندرستی، ۳- کنترل وزن و تغذیه، ۴- پیشگیری از بیماری‌ها، ۵- سلامت روانشناختی، ۶- سلامت روانی، ۷- سلامت اجتماعی، ۸- اجتناب از داروها و مواد مخدر، ۹- پیشگیری از حوادث، ۱۰- سلامت محیطی) زوجین نابارور گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه گواه بطور معناداری بهبود می‌بخشد. در نتیجه زوج درمانی متمرکز بر هیجان نه تنها به بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور بلکه به بهبود سلامت جسمانی، تندرستی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روان‌شناختی، سلامت روانی و اجتماعی و اجتناب از داروها و پیشگیری از حوادث در آنان منجر می‌شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه‌ کیفیت روابط پیرس

نظرات