پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، ۳۰ مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع ۳۰۰ دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع ۳۰ معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس ۱۰ نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان ۱۰ دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک مدیریت کلاس توسط معلمان

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۵

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، ۳۰ مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع ۳۰۰ دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع ۳۰ معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس ۱۰ نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان ۱۰ دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار – آن

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

Bar-on Emotional Intelligence Inventory

۱٫     به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.

۲٫     لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.

۳٫     شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان ، من تصمیم گیرنده باشم.

۴٫     می توانم بدون تنش زیاد ، با مشکلات مقابله کنم.

۵٫     می توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.

۶٫     نسبت به هیجان هایم آگاهی دارم.

۷٫     سعی می کنم بدون خیال پردازی ، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

۸٫     به راحتی با دیگران دوست می شوم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۳

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۳

استفاده از هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
۲۳th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که در آن شما و یک نفر دیگر حضور داریدو احتمالا متوجه شده اید که استفاده از هیجان فرد دیگر می توند برایتان مفید باشد. بعد از بیان هر موقعیت، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای استفاده از آن هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


۱٫ روی یک پروژه کار می کنید و متوجه می شوید که باید از یک نفر در یک گروه کاری دیگر کمک بخواهید. کدام روش یا روش های زیر برای به دست آوردن کمک موثر خواهد بود؟
a. گفتن به او که کمک وی به نفع شرکت تمام می شود.
b. گفتن به او که چگونه می توانید روزی شما نیز به او کمک کنید.
c. خواست از رئیس تا او را مجبور به کمک کنید.
d. قبل از تقاضا از او تعریف و تمجید کردن [کنید].

۲٫ همسرتان زیاد علاقه ندارد که تعطیلات را به همراه چدر و مادر شما بگذراند. کدام روش یا روش های زیر برای تغییر عقیده همسرتان موثر خواهد بود؟
a. یادآوری به او که سه تعطیلات قبلی را با خانواده او گذرانده اید.
b. سعی در نشان دادن به او که با بودن در کنار پدر و مادر شما در طول تعطیلات به او خوش خواهد گذشت.
c. پاسخ منفی از طرف او را به هیچ وجه قبول نکردن.
d. خود را ناراحت و دلشکسته نشان دادن.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۳ 

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۲

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۲

استفاده از هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
۲۲th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
۱= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
۲= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
۳= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
۴= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
۵= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۲ 

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۱

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۱

استفاده از هیجان های دیگران
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
۲۱th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
۱= هرگز در مورد من مصداق ندارد
۲= بندرت در مورد من مصداق دارد
۳= گاهی در مورد من مصداق دارد
۴= اغلب در مورد من مصداق دارد
۵= همیشه در مورد من مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۱ 

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۰

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۰

استفاده از هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
۲۰th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن بخواهید از هیجان های خود استفاده کنید . بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای استفاده از آن هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .
۱٫ امروز در اداره یک جلسه مهم دارید. با این که زیاد احساس سرحالی نمی کنید، می دانید که باید در این جلسه کاملا مشتاق و علاقمند جلوه کنید. کدام روش یا روش های زیر برای ایجاد چنین هیجانی موثر خواهد بود؟
a. قبل از جلسه مدتی در سکوت ؛ ذهن را متمرکز کردن
b. قبل از جلسه حسابی ورزش کردن
c. قبل از جلسه یک فیلم مهیج نکاه کردن.
d. قبل از جلسه به موسیقی شاد و سرحال آورنده گوش کردن.

۲٫ دو ماه پیش سیگا را ترک کرده اید، با این حال اخیرا احساس می کنید کم کم شُل می شوید و نگران هستید که مبادا دوباره شروع کنید. کدام روش یا روش های زیر برای مقاومت در برابر این وسوسه موثر خواهد بود؟
a. کشیدن یک یا دو نخ سیگار برای کشتن وسوسه
b. به طور مرتب به خود گفتن : ” به سیگار فکر نکن”.
c. به چند سایت اینترنتی ضد سیگار رفتن و به عکسهای ریه های ناسالم نگاه کردن.
d. فهرستی از دلایلی را که به خاطر آن ها سیگار را ترک کرده اید تهیه کردن و موافق یا مخالف بودن با آن ها را دوباره از نظر گذراندن.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۲۰ 

پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۹

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۹

استفاده از هیجان های خود
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
۱۹th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
۱= هرگز در مورد من مصداق ندارد
۲= بندرت در مورد من مصداق دارد
۳= گاهی در مورد من مصداق دارد
۴= اغلب در مورد من مصداق دارد
۵= همیشه در مورد من مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۹ 

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۸

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۸


تنظیم هیجان های دیگران
آزمون عملکردی
مارک دیویس
۱۸th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن فرد دیگری هیجانی را تجربه می کند. بعد از هر توصیف، از شما خواسته می شود که موثرترین روش یا روش ها برای تنظیم هیجان را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


۱٫ یکی از دوستانتان پیش شما می آید و از مشکلی که دارد اظهار ناراحتی می کند. کدام روش یا روش های زیر در کاهش اضطراب و ناراحتی او موثر خواهد بود؟
a. به او چند و اندرز می دهید و می گویید که مشکلش را چگونه حل کند.
b. بدون هیچ احساسی به او گوش می دهید.
c. به او گوش می دهید و ترغیبش می کنید بیشتر حرف بزند.
d. به او می گویید همه چیز مرتب خواهد شد .

۲٫ یکی از همکارانتان از چند روز پیش غمگین و افسرده است. کدام روش یا روش های زیر در کاهش بهتر کردن حال او موثر خواهد بود؟
a. از او می پرسید که چرا غمگین است.
b. به او می گویید که از غم و غصه بیرون بیاید.
c. متقاعد[ش] می کنید که همراه شما، کار یا فعالیتی را که دوست دارد شروع کند.
d. برای او از زمانی تعریف می کنید که خودتان افسرده بودید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۸ 

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۷

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴

banner-questionnaire

هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۷

تنظیم هیجان های دیگران
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
۱۷th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
۱= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
۲= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
۳= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
۴= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
۵= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون ۱۷ 

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج