پرسشنامه رایگان ابراز وجود گمبریل و ریجی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

چکیده

این پژوهش با هدف، پبش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی بر اساس نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که  385 نفر (190 دختر و 195 پسر) با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر، هیجان­خواهی زاکرمن، راهبردهای مقابله­ای موس و بیلینگیز و ابراز وچود گمبریل و ریجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها: این پژوهش نشان داد که هیجان­خواهی و مؤلفه­های آن شامل تجربه­جویی و حساسیت نسبت به یکنواختی پیش­بین خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند. اما هیجان­زدگی و ماجراجویی و عدم بازداری نقش قابل توجهی ندارند. همچنین میان راهبردهای مقابله­ای ،ابراز وجود و  گرایش به اعتیاد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه: یافته ­ها گویا این است که تأثیر و رابطه هیجان­ خواهی بر گرایش اعتیاد از طریق متغیرهای میانجی راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود می‌باشد و این متغیرها پیش­بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی