پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی

این پرسشنامه شامل 26 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف کیفیت زندگی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سوءمصرف مواد یکی از معضلات جهانی است که علاوه بر مردان، زنان نیز درگیر آن شده‌اند و کیفیت زندگی آن‌ها با مسئله روبه‌رو شده است. تحقیقات نشان داده است کیفیت زندگی با تاب‌آوری و حل تعارض رابطه مثبت و معنادار دارد و با گرایش به مواد رابطه‌ی منفی و معنادار دارد، بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب‌آوری و حل تعارض زنان سوءمصرف کننده­ی مواد بوده است. روش‌: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون– پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد، 22 نفر از زنان سوءمصرف کننده­ی مواد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا برای هر دو گروه، پرسشنامه‌های اطلاعات فردی سوء­مصرف مواد ، کیفیت زندگی 26 سؤالی (فرم کوتاه)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و حل تعارض CRQ اجرا شد. سپس گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی 15 جلسه‌ای برای گروه آزمایش، برگزار شد، در آخر، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاب‌آوری و حل تعارض بهبود معنادار و گرایش به مواد کاهش معنادار در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، داشت. نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی سبب افزایش تاب‌آوری، بهبود مهارت حل تعارض و کاهش گرایش به مواد زنان سوءمصرف کننده­ی مواد شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

تاریخ انتشار : 5 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش نشاط، خودکارآمدی و کیفیت زندگی فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر مشهد می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر مشهد است که در طی مدت فراخوان ثبت نام کرده اند. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود و 20 نفر از این افراد بصورت تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایشی و گواه قرارگرفتند. آموزش شادمانی به افراد گروه آزمایش ارائه شد. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه شادمانی آکسفورد، پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه سازمان بهداشت جهانی و آزمون خودکارآمدی بود. بعد از اجرای پرسشنامه ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها دردو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نمرات پس آزمون و تحلیل کو واریانس نشان داد میزان شادی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافته است. همچنین خودکارآمدی گروه آزمایش نیز افزایش معناداری داشته است. آموزش برنامه شادکامی بر کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای سلامت روانشناختی و روابط اجتماعی موثر است ولی بر زیر مقیاسهای سلامت جسمانی و سلامت محیطی تاثیر معناداری نداشت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

پرسشنامه رایگان کیفیت زندگی وابسته به سلامت

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت

این پرسشنامه شامل 11 سوال است. و با هدف بررسي تاثير روان‌درماني حمايتي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران HIV مثبت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج