پرسشنامه رایگان مقايسه رابطه حمايت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملكرد شغلی و سلامت روان

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه رابطه حمايت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملكرد شغلی و سلامت روان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روان و عملکرد شغلی انجام پذیرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع مقایسه‌ای است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در میان کادر پرستاری بیمارستان قائم و بیمارستان‌ روانی ابن‌سینای مشهد پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران، راهبردهای مقابله‌ای بلینگز و موس، سلامت­ روان گلدبرگ و عملکرد شغلی پاترسون توزیع شدند. نمونه مورد پژوهش 181 نفر از بیمارستان قائم و 108 نفر از بیمارستان ابن سینا، بودند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین حمایت اجتماعی و راهبرد مقابله مسأله‌مدار با عملکرد شغلی در بیمارستان قائم مثبت و معنادار و در بیمارستان ابن سینا فقط رابطه راهبرد مسأله‌مدار و عملکرد شغلی مثبت و معنادار بود و رابطه بین حمایت اجتماعی و راهبرد مسأله‌مدار با سلامت در بیمارستان قائم مثبت و معنادار بود و در بیمارستان روانی فقط رابطه راهبرد مسأله‌مدار و سلامت مثبت و معنادار بود و همچنین رابطه بین راهبرد هیجان‌مدار و سلامت در هر دو بیمارستان منفی و معنادار بود. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد شغلی نشان داد که این دو متغیر می‌توانند به وسیله حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار در کادر پرستاری بیمارستان جسمی پیش‌بینی شوند ولی تنها سلامت روان در این نمونه توسط راهبرد هیجان‌مدار قابل پیش‌بینی است و در کادر پرستاری بیمارستان روانی نیز سلامت روان و عملکرد شغلی توسط راهبرد مسأله‌مدار قابل پیش‌بینی هستند ولی تنها سلامت روان از طریق راهبرد هیجان‌مدار می‌تواند پیش‌بینی شود. در نهایت از تحلیل واریانس به منظور بررسی توزیع واریانس متغیرهای حمایت اجتماعی، راهبرد مقابله مسأله‌مدار، سلامت روان و عملکرد شغلی در بین کادر پرستاری بیمارستان قائم و بیمارستان ابن سینا استفاده شد که نشان داد نیمرخ این چهار متغیر در این دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه رابطه حمايت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملكرد شغلی و سلامت روان