پرسشنامه رایگان فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

این پژوهش با هدف فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صورت پذیرفت. روش مورد استفاده در پژوهش، ارزشیابی بود. بدین منظور استانداردهای ارزشیابی آموزشی در چهار دسته اصلی اخلاقی بودن، سودمند بودن، عملی بودن و درستی موردنظر قرار گرفت و زیربنای پژوهش حاضر را تشکیل داد. جامعه این پژوهش هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان قائن در سال تحصیلی94-1393 بود. از میان کلاس­ها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس دانش‌آموزان، معلمان و اسنادی که استانداردهای ارزشیابی را در خود داشت مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه محقق ساخته بود که بر اساس چهار معیار اصلی اخلاقی بودن، سودمندی، عملی، درست بودن و 28 استاندارد تهیه شد. اطلاعات با استفاده از شاخص‌های آماری فراوانی و درصد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که وضعیت موجود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در معیار اخلاقی بودن که لزوم توجه به اصول ارزشیابی، حفظ حقوق افراد و… در آن مطرح بود در سطح خیلی خوب؛ در معیار سودمندی که تاثیر گذاری و به موقع بودن ارزشیابی مهم تلقی می­شد در سطح خوب؛ در معیار عملی که در آن به منابع و اطلاعات جهت ارزشیابی دقیق توجه می­شد در سطح خیلی خوب و در معیار درستی که در آن دقت فنی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار می­گرفت در سطح خوب ارزیابی شده­اند؛ بنابراین می‌توان گفت میزان انطباق نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با استانداردها با وضعیت مطلوب اگرچه فاصله‌ای اندک داشت؛ قابلیت ارتقاء به وضعیت مطلوب را داراست.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای