پرسشنامه رایگان رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

در سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به  عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به¬ دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته¬اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می¬تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام مشهد و رابطه آن-ها با رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش از نوع كمي و با روش همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پ‍ژوهش را كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام در سال تحصيلی 90-89 در بر مي گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75 نفر و در دانشگاه خيام مشهد 50 نفر بود. این افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه هويت سازماني چني (1982) و رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران (2000) استفاده شد. پايايي و روايي پرسشنامه هويت سازماني با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني نيز به روش آلفاي كرانباخ و روايي سازه تاييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگی پیرسون، مقایسه دو میانگین مستقل و آنوا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی در هر دو دانشگاه در سطح بالایی است. میزان رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی بین کارکنان دو دانشگاه از تفاوت معنی دار برخوردار بود به نحوی که میانگین رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بالاتر از دانشگاه غیردولتی خیام بود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

 

پرسشنامه رایگان نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 1390-1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از سازمان مرکزی دانشگاه 638 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 268 نفر از آنها به روش طبقه ای و انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فاصله قدرت (محقق ساخته) و رهبری معنوی (ضیائی و همکاران، 1387) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فاصله قدرت و رهبری معنوی به ترتیب 86/0 و 87/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون ساده، آزمون t تک نمونه ای و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق به این شرح می باشند: 1) مدیران دانشگاه فردوسی از نمره فاصله قدرت کمی برخوردار بودند؛ 2) مدیران در شاخص های رهبری معنوی نمره بالاتر از متوسط ممکن را کسب نمودند؛ 3) انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص های رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت قابل پیش بینی است؛ 4) بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) و گروه های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع دوستی بین کارکنان رسمی و غیر رسمی می باشد؛ 5) همچنین مدیران گروه های آموزشی غیر علوم انسانی در مولفه های تصمیم گیری، سلسله مراتب و مدیریت میانگین بالاتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر بالا بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن، بین کارکنان غیر علوم انسانی می باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران

 

پرسشنامه رایگان ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی  بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شيوه ی نمونه گيري سهمیه ای انتخاب  شدند و پس از توزیع پرسشنامه ها، 206 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرماني، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفه ی الگودهی نقش، بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبه ی پایایی مقیاس نفوذ آرماني از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می¬باشد. همچنین نتايج نشان داد كه میانگین نمره-ی نفوذ آرماني مديران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممكن بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد. مقدار t به دست آمده نیز نشان می دهد که بین میانگین نمونه با متوسط ممکن تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی

 

پرسشنامه رایگان بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی مقایسه ای دیدگاههای دبیران دین و زندگی و دانش آموزان راجع به صلاحیت های شخصی و حرفه ای مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی (و مقایسه با دبیران ریاضی)

مهم ترین هدف این تحقیق بررسی وضع مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی بود که البته برای مقایسه دبیران ریاضی نیز مورد بررسی نظرات دانش آموزان قرار گرفتند. ویژگی های معلم مطلوب با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شد وبه شکل پرسشنامه درآمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر رشته تجربی و انسانی شهر سرخس به تعداد 280 نفر بوده است. همچنین جهت مقایسه نظرات دانش آموزان برای بررسی تأثیر طبقه اقتصادی نمونه ای 225 نفری، از 3 ناحیه کم برخوردار، متوسط، و برخوردار مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و روش ¬گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است که این پایایی ها به دست آمد: مقوله اعتقادات و اخلاق فردی 79/0، مقوله شخصی و روانی 89/0، مقوله اخلاق بین فردی 90/0، مقوله ویژگی های ظاهری 78/0 و مقوله شایستگی های حرفه ای 89/0 . نتایج این تحقیق گویای آن است که دانش آموزان درکل انتظارات بالاتری را از دبیران دین و زندگی نسبت به دبیران ریاضی دارند و بیشترین انتظارات نیز از ویژگی های شخصی و روانی و اعتقادات و اخلاقیات بین فردی دبیر است. همچنین در مقایسه بین وضع مطلوب و موجود ، مشاهده شد هم دبیران دین و زندگی و هم ریاضی با وضع مطلوب و مورد انتظار دانش آموزان فاصله دارند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر جنسیت در انتظارات شاگردان بود به طوری که دانش آموزان دختر انتظارات بالاتری نسبت به پسران از دبیران دین و زندگی ابراز نموده بودند. همچنین دبیران دین و زندگی و ریاضی زن نسبت به دبیران مرد بیشتر توانسته بودند در وضع موجود انتظارات دانش آموزان را برآورده کنند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر طبقه اقتصادی- اجتماعی در انتظارات شاگردان بود. به طوری که مناطق کم برخوردارتر انتظارات بیشتری را در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دبیر طلب نموده بودند.

 

پرسشنامه رایگان تیم سازی در دانشگاه

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه تیم سازی در دانشگاه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد درباره تیم­سازی و مفاهیم مرتبط با آن، بررسی وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی موانع و فرصت­های تیم­سازی در این دانشگاه و در نهایت ارائه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازیدانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش پژوهش مطالعه موردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که تعداد مدیران 225 نفر و تعداد کارشناسان 568 نفر بود. نمونه­گیری نیز به روش هدفمند صورت پذیرفت. برای بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه در رابطه با تیم­سازی از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر مدیران و کارشناسان دارای روحیه تیم­گرایی بودند و دیدگاه مناسبی به مؤلفه‌های      تیم­سازی و کار تیمی داشتند. برای تعیین وضعیت تیم­سازی در دانشگاه از ابزار مصاحبه و بررسی اسناد استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که دانشگاه از وضعیت تیم­سازی مطلوبی برخوردار نیست و فاقد یک برنامه     روش­مند و ساختار یافته برای تیم­سازی و ارتقا کار تیمی می­باشد. در ادامه برای بررسی موانع و فرصت­های  تیم­سازی نیز از ابزار مصاحبه استفاده شد و نتایج نشان داد کهمواردی چون اعتماد میان اقشار مختلف دانشگاه، وقت مدیران، انتخاب مدیران شایسته، ساختار سازمانی رسمی، ارزیابی مدیران، دانش و بصیرت مدیریتی، سبک تصمیم­گیری­، انگیزه و نظام تشویق کارکنان، استراتژی و رویکرد کار تیمی در سطح کلان به عنوان موانع اساسی تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می­شوند. همچنین از مهم‌ترین فرصت­های تیم­سازی می­توان به منابع انسانی، مالی و مادی موجود و متنوع دانشگاه و وجود روحیه مناسب و نگاه مثبت مدیران و کارشناسان دانشگاه نسبت به تیم­سازی و کار تیمی اشاره نمود. در پایان با بهره­گیری از ابزار مصاحبه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی در دانشگاه ارائه شد که عبارتند از: اعتماد­سازی، آموزش مدیران، ارزیابی دقیق مدیران، انتخاب مدیران شایسته و لایق، فرهنگ­سازی، مشارکت تمام مدیران در سیاست­گذاری­ها، تدوین برنامه مدون برای بهبود کار تیمی و ارتقا مهارت تیم­سازی، ساختار سازمانی منعطف و غیررسمی، توسعه روابط غیررسمی و ارتباطات باز، برنامه­ریزی و زمان­بندی مدیران و اختصاص وقت کافی به مدیریت، ایجاد انگیزه و تشویق مدیران تیم­ساز، به­کارگیری منابع انسانی متخصص و شایسته، قانونمند کردن و الزام کار تیمی برای مدیران.  

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تیم سازی در دانشگاه

 

پرسشنامه رایگان ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

“توکل”از جمله سازه های قابل عنایت در متون اسلامی است که می تواند بر عملکرد انسان‌ها و هدایت رفتار آن‌ها به طور عام و عملکرد مدیران و هدایت رفتار سازمانی آنان به طور خاص موثر باشد. در اين مطالعه، مولفه‌های توکل بر مبنای آیات و روایات شناسايي شده و سپس مقیاسی براي سنجش میزان توکل مدیران تدوين شد. مقایسه میزان توکل در مدیران بر حسب هر یک از عوامل جنسیت، سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، میزان سن و مقایسه در نواحی مختلف آموزش و پرورش از جمله هدف‌هاي اين مطالعه بوده است. رويكرد به اين مطالعه، کمی و روش پژوهش مبتني بر پیمایش و علی – مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمامي روساي ادارات، معاونين و کارشناس مسئولان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد و منطقه تبادکان تشكيل داده است که برابر 110 نفر می باشند. در اين مطالعه از روش سرشماري استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه، جهت تعیین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي آماري مقایسه دو میانگین مستقل، همبستگی پیرسون و در نهایت تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته توکل است که پایایی آ ن برابر 84/0 گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: 1- مدیران آموزش و پرورش در سطح کاملا مطلوبی از مولفه‌های توکل برخوردارند. 2- بین نمره توکل با جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، و محل خدمت مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش

 

پرسشنامه رایگان رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

رهبري توزيعي يكي از سبك­هاي جديد رهبري است كه سعي دارد چارچوب رهبري تک نفره را تغییر داده و سبكي را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می­کنند. اين سبك با توجه به تحقيقات انجام شده به دليل كارايي و اثربخشي نسبي كه در مدارس دارد توجه خاصي را در حوزه­ي مديريت و رهبري آموزشي به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي مديران با وضعيت رهبري توزيعي، در سطح دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، تعداد 33 نفر از مديران و 800 نفر از دبیران دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد، در سال تحصيلي 90-89 و نمونه تحقیق تمامی 33 نفر مدیر و 138 دبير را شامل می­گرديد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 33 سؤالی رهبري توزيعي بود که توسط دبيران پاسخ داده شد. هم­چنین برای سنجش ويژگي­هاي شخصيتي مديران از پرسشنامه نئو (NEO)، فرم كوتاه 60 سوالي استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه رهبري توزيعي 95/0 و پرسشنامه نئو 88/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که به طور كلي بين رهبري توزيعي و ويژگي­هاي شخصيتي مديران رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه رهبري توزيعي مي­تواند به وسيله مؤلفه­هاي شخصيتي برون­گرايي، گشودگي نسبت به تجربه و روان­رنجوري مديران پيش­بيني شود. اما مؤلفه ­هاي سازگاري و وظيف­ه شناسي قادر به پيش­بيني اين سبك رهبري نيستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي مديران مدارس متوسطه با وضعيت رهبري توزيعي

 

پرسشنامه رایگان نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده  بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد.هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق‌ساخته – پرسشنامه نیاز پژوهشی، پرسشنامه ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پرسشنامه ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز شده است، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ پرسشنامه نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند (001/0 > p ؛ 48/9 <  ob 2 χ). در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خومختارانه با میانگین رتبه 19/2 در اولویت اول و نیاز پژوهشی ارتباط با میانگین رتبه 85/1 در اولویت سوم قرار دارد (01/0 > p، 2 = df، 07/14 = (235) 2 χ ). علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. در نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند. همچنین نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

 

پرسشنامه رایگان رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

رویدادهای مهمی که به­ویژه در دهه­ های اخیر در سراسر دنیا روی داده، نشان­دهنده­ی این واقعیت است که جوامع بشری پیوسته دست­خوش رویدادهای غیرقابل کنترل و پیش­بینی مي­باشد که از آن به «بحران» تعبیر می­شود. بحران­، بر تمام سطوح از کلان تا خرد تأثیر می­گذارد­ و سازمان­ها به ­عنوان یک خرده سیستم از این امر مستثنی نیستند. مدیران سازمان­ها نقش کلیدی در رویارویی با بحران­هایی را دارندکه ممکن است موجودیت سازمان را تهدید کند و از آنجایی که مطابق تحقیقات، یکی از عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیران خودشیفتگی می­باشد، این پژوهش به بررسی رابطه میان مدیریت بحران و خودشیفتگی مدیران پرداخته است. این مطالعه از حیث روش کمی بوده و با استفاده از روش همبستگي انجام  شده است. جامعه آماری شامل كليه مديران (مرد و زن) مقطع تحصيلي متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 90-1389 می­باشد (n=404) که با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­ای 222 نفری انتخاب شد. براي سنجش خودشيفتگي از پرسشنامه شخصيت خودشيفته(NPI-16) و براي بررسي مديريت بحران از پرسشنامه پژوهشگر­ساخته استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ي معناداري بين خودشیفتگی و مدیریت بحران وجود ندارد. به­عبارت دیگر، میزان بالا یا پایین خودشیفتگی با  نحوه مدیریت بحران مدیران رابطه ندارد. به­نظر می­رسد یکی از عوامل مهمی که بر این یافته تأثیر گذاشته است، مدیریت متمرکز آموزش و پرورش ­باشد. طبق این دیدگاه، تمام برنامه­ها و اقدامات باید مورد تأیید مقامات بالاتر باشد. در چنین شرایطی، دور از ذهن نخواهد بود که ویژگی­های شخصیتی مدیران مجال کمتری جهت تأثیرگذاری در تدوین برنامه­ ها و برنامه ­ریزی برای بحران­ها پیدا کند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رابطه خودشيفتگي و مديريت بحران مديران در دبيرستان ها

 

پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

تاریخ انتشار : 9 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی و  جامعه

آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش این چهار شهر بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده160 بودند که تمامی این افراد به روش سرشماری جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری(بلهاری و همکاران1389) و کارایی(حسینی،1388) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 85/ . و برای پرسشنامه کارایی96/ . به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، آزمون رگرسیون ساده و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان داد که:1) بین کیفیت زندگی کاری و کارایی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2) بین فرصت رشد و امنیت مداوم و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین حقوق ومزایای منصفانه و کارایی رابطه ی معناداری وجود ندارد.4) بین محيط سالم ، ايمني كار و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری  وجود دارد. 5) بین قانون گرايي در كار و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 6) بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری وکارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 7) بین  فضای کلی زندگی  و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 8)بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری وجود دارد. 9) بین توسعه قابلیت های انسانی و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج