پرسشنامه رایگان شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی

تاریخ انتشار : 5 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی

موضوع سبک زندگي اسلامي از مباحث بسيار ضروري جامعة کنوني ما است. خانواده در سبک زندگی اسلامی، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، از اینرو لازم است که دیدگاه اسلام در رابطه با سبک زندگی خانوادگی، خصوصا برای نسل نوجوان و جوان جامعه، روشن و تصریح شود. در این راستا هدفاین پژوهش، شناسایی مؤلفه ها و موضوعاتی از سبک زندگی خانوادگی اسلامی بود که برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه دارای ضرورت و اولویت باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل دو جامعه؛ دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در شهر بجنورد و صاحب نظران دینی در شهر مشهد و بجنورد بودند. برای جامعه دانش آموزان از روش نمونه گیری در دسترس و برای جامعه صاحب نظران دینی از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه بود. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل؛ میانگین و انحراف معیار برای داده های پرسشنامه، و فراوانی و درصد برای داده های مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران بیش تر ریز مؤلفه های حقوق و تکالیف بین فرزندان و والدین (خصوصاً تکالیف فرزندان) ازدواج، حقوق و تکالیف بین همسران و روابط فرزندان با هم برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه مهم و اساسی هستند .از دیدگاه دانش آموزان نیز بیش تر ریزمؤلفه های حقوق و تکالیف بین فرزندان و والدین (خصوصاً تکالیف فرزندان) روابط فرزندان با هم، تربیت فرزند، ازدواج، حقوق و تکالیف بین همسران برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه مهم و اساسی هستند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شناسایی مؤلفه ها و موضوعات اساسی مورد نیاز در زمینه روابط خانوادگی براساس سبک زندگی اسلامی