پرسشنامه رایگان ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملكرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش هیجان جوی و بررسی رابطه آن با عملكرد تحصیلی، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی-رفتاری تیپ الف در دانش آموزان

اهداف این تحقیق ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش هیجان جوی متناسب با ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی جامعه مورد نظر و همچنین بررسی فرضیه های در خصوص از ارتباط بین نمره های هیجان جوی با عملكرد تحصیلی ، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی – رفتاری تیپ الف بود. ابتدا بر اساس تحلیل عوامل ، مقیاس هیجان جوی 24 ماده ای موسوم به مقیاس هیجان جوی اهواز(ASSI) ساخته شد. پایای مقیاس ASSI بر اساس ضرایب باز آزمای و آلفای كرونباخ رضایت بخش بود. همچنین اعتبار مقیاس ASSI براساس ملاك AISS;EPQوMMPI ارزیابی شد. ضرایب اعتبار به دست آمده رضایت بخش بودند و بیانگر اعتبار بالای مقیاس ASSI می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از معدلهای دانش آموزان ، پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت (CSEQ)، مقیاس جایگاه مهار (ALOC) و پرسشنامه تیپ شخصیتی الف (TAQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون استفاده شد. نتایج حاكی از این بود كه هیجان جوی با جایگاه مهار بیرونی و الگوی شخصیتی – رفتاری الف (غیر رسمی) رابطه دارد.